366/1983

Given i Helsingfors den 8 april 1983

Lag angående ändring av lagen om verkställighet av dom rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1975 om verkställighet av dom rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn (523/75) lagens rubrik samt 1 §, 3 § 1 mom., 4 och 6―9 §§ samt 11 § 1 och 2 mom. samt

fogas till lagen nya 4 a och 15 a §§ som följer:

Lag

om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt

1 §

Med beslut avses i denna lag utslag och interimistiskt förordnande som getts av domstol samt av socialnämnden fastställt avtal angående vårdnad om barn eller umgängesrätt.

Vad som i denna lag stadgas om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn skall i tillämpliga delar iakttagas också vid verkställighet av beslut i vilket bestämts hos vem barn skall bo samt beslut om överlämnande av barn till dess vårdnadshavare.

3 §

Ansökan skall göras skriftligen. Till ansökan skall fogas beslutet i original eller i avskrift som är styrkt av vederbörande tjänsteman vid den myndighet som gett beslutet.


4 §

Innan ärendet avgörs, skall överexekutor ge i uppdrag åt en av socialnämnden förordnad person eller annan person som han anser lämplig (medlare) att föranstalta medling i och för verkställighet av beslutet.

Syftet med medlingen är att förmå den hos vilken barnet är att frivilligt fullgöra vad som är föreskrivet i beslutet.

Förordnande att förrätta medling skall inte ges, om det med beaktande av tidigare förrättad medling är uppenbart att medlingen blir resultatlös eller om barnets bästa kräver att beslutet angående vårdnaden om barnet av vägande skäl genast bör verkställas.

4a §

Medlaren skall inom en av överexekutor bestämd tid tillställa denne en rapport över de åtgärder han vidtagit. Denna tid får inte utan tvingande skäl bestämmas att omfatta mer än fyra veckor.

Har medlingen inte lett till resultat, skall i rapporten opartiskt och sanningsenligt framföras de omständigheter som kan ha betydelse för avgörandet av saken.

6 §

Har barn fyllt 12 år, får verkställighet inte ske mot barnets vilja. Detsamma gäller även i fråga om barn under 12 år, om barnet är så utvecklat att avseende kan fästas vid dess vilja.

7 §

Har förhållandena förändrats så väsentligt efter det beslutet gavs att frågan om vårdnaden eller umgängesrätten med beaktande av barnets bästa bör prövas av domstol, skall överexekutor avslå ansökan.

I sitt beslut skall överexekutor ange de omständigheter som föranlett att ansökan avslagits. Socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemort skall underrättas om beslutet.

Har överexekutor med stöd av 1 mom. avslagit ansökan, anhängiggörs saken vid domstol på ansökan av sökanden, hans motpart eller socialnämnden. Är saken på grund av att ändring sökts anhängig i högre domstol, skall överexekutor underrätta fullföljdsinstansen om sitt beslut.

8 §

Vårdas barn av någon annan än den som i egenskap av vårdnadshavare, med stöd av umgängesrätt eller på annan laglig grund har rätt att hålla barnet hos sig, skall överexekutor på ansökan vidtaga åtgärder för barnets överlämnande till dess lagliga vårdnadshavare, även om i 1 § 1 eller 2 mom. avsett beslut inte getts mot den som har barnet i sin vård.

Överexekutor skall avslå i 1 mom. avsedd D sökan och anvisa parterna att anhängiggöra rågan om vårdnaden om barnet vid domstol,

1) om barnet med vårdnadshavarens samtycke getts i annans vård och om det finns skäl att antaga att det med beaktande av vårdförhållandets längd, umgänget mellan barnet och Vårdnadshavaren samt förhållandet mellan dem och dess art skulle kunna strida mot barnets bästa att barnet återlämnas till vårdnadshavaren; eller

2) om det med beaktande av barnets bästa övrigt föreligger synnerligen vägande skäl för t frågan prövas av domstol.

I övrigt skall i tillämpliga delar iakttagas vad om är stadgat i 2―6 §§ samt 7 § 2 och 3 som.

9 §

Hämtning av barn och annan åtgärd beträffande barnet skall utföras så skonsamt sona möjligt och på ett sätt som inte upprör barnet.

Vid hämtning skall en företrädare för socialnämnden vara närvarande. Denne skall kalla en läkare till platsen, om det är nödvändigt.

Kan inte hämtning ske eller annan åtgärd vidtagas på grund av barnets sjukdom eller upprörda sinnestillstånd eller av annan orsak, skall den uppskjutas till en senare tidpunkt.

11 §

Överexekutor skall, då det för utredning av saken är nödvändigt, inhämta utlåtande av statlig eller kommunal myndighet. Vid behov kan överexekutor höra barnet samt andra personer som kan lämna ytterligare uppgifter i saken. Då barnets åsikt utreds och då barnet hörs, skall i tillämpliga delar iakttagas vad som är stadgat i 11 § och 15 § 2 mom. lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/83).

Skall den som skall höras infinna sig personligen, föreläggs honom vite.


15 a §

Socialnämnden skall för högst fyra kalenderår i sänder förordna två eller flera i kommunen bosatta personer att i kommunen handha de uppgifter som enligt 4 § åligger medlare. Förordnande kan endast ges åt en i barnskyddsarbete inkommen eller annan lämplig person som samtyckt därtill. Vederbörande överexekutor skall omedelbart underrättas om förordnandet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 224/82
Lagutsk. bet. 11/82
Stora utsk. bet. 272/82

Helsingfors den 8 april 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.