355./1983

Given i Helsingfors den 8 april 1983

Lag angående ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juli 1975 om brand- och räddningsväsendet (559/75) 55 § 9 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1976 (1130/76),

ändras 6 § 1 mom., 13 § 2 mom. samt 21, 24 och 51 §§ samt

fogas till 13 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3–5 mom. blir 4–6 mom., som följer:

6 §

För mottagande av nödmeddelanden och för alarmering indelas landet i alarmeringskretsar .

Ministeriet för inrikesärendena beslutar om indelningen. Alarmeringskretsarna skall bestämmas så att förbindelse från olika delar av området under alla tider av dygnet lätt kan fås till kretsens alarmeringscentral (kretsalarmeringscentral ) Ministeriet för inrikesärendena bestämmer platsen för kretsalarmeringscentralen. Centralen har till uppgift att fungera som allmän central för nödmeddelanden.


13 §

Behörighetsvillkor för brandehef och i 1 mom. avsett befäl, underbefäl och manskap med tjänsten som huvudsyssla är vid statens brandinstitut avlagd, mot vederbörande tjänst eller tjänsteinnehavargrupp svarande examen.

Behörighetsvillkor för alarmmästare är vid statens brandinstitut avlagd brandmästarexamen eller brandförmansexamen samt dessutom för tjänsten lämplig, vid teknisk skola avlagd examen. Alarmjourhavande skall ha för tjänsten lämplig utbildning.


21 §

Ministeriet för inrikesärendena kan utfärda bestämmelser om arrangemang som ökar brand- och personsäkerhen på mäss-, utställnings-, nöjes-, läger-, kamping- och motsvarande områden och i semesterbyar samt om inredning och dekorering av byggnader, konstruktioner, lokaler eller utrymmen som är utsatta för brandrisk eller farliga för personsäkerheten.

Ministeriet för inrikesärendena kan även föreskriva att ägare eller innehavare av byggnad, konstruktion eller lokal samt för brand och personsäkerheten farliga upplags-, trafik och andra områden är skyldig att anskaffa och hålla i skick ändamålsenlig släckningsmateriel och andra anordningar som underlättar räddningsarbete, i den mån sådant med beaktande av brandrisken och förhållandena i övrigt skäligen kan anses nödvändigt, samt att vidtaga även andra nödvändiga försiktighetsmått för skyddande av människoliv och egendom vid olyckor.

24 §

Eldstäder och rökkanaler skall sotas samt luftväxlingskanaler rengöras i enlighet med bestämmelser som ministeriet för inrikesärendena utfärdat. Sotare skall beredas tillträde för att utföra dessa uppgifter. Ministeriet för inrikesärendena bestämmer också för varje sotnings- eller rengöringsuppgift ett enhetstal för uträknandet av sotnings- och rengöringsavgiften.

Byggnads ägare skall för sotning och rengöring erlägga en avgift, som beräknas genom att priset per enhet multipliceras med antalet presterade enheter. Priset per enhet bestäms av kommunfullmäktige. Då inget enhetstal bestämts för sotnings- eller rengöringsuppgift skall avgift erläggas enligt 60 enheter per timme. I särskilda fall kan parterna överenskomma om utförande av sotnings- och rengöringsarbete på ackord.

51 §

Ministeriet för inrikesärendena kan utfärda bestämmelser om kvalitetsfordringar för brand och räddningsmateriel samt – redskap, om modeller och mått, om anordningar som underlättar släcknings- och räddningsarbete samt om tillverkning, import, granskning och underhåll av ävensom handel med sådan materiel och sådana redskap och anordningar samt verkställa inspektioner som är nödvändiga för konstaterande av att bestämmelserna iakttages.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Genom den upphävs förordningen den 12 juni 1980 om sotningsavgift (432/80).

Till dess kommunfullmäktige fattat beslut i saken iakttages i sotnings- och rengöringsarbete det pris per enhet som nämns i 2 § av den upphävda förordningen om sotningsavgift.

Ovan i 13 § 2 mom. stadgade behörighetsvillkor för manskap i huvudsyssla iakttages från ingången av år 1988. Utan hinder av vad som är stadgat i denna lag anses den som före nämnda tidpunkt utsetts till tjänst eller uppgift inom brandkårs manskap med tjänsten eller uppgiften som huvudsyssla, eller som före denna tidpunkt i en eller flera repriser under en tid av sammanlagt minst två år handhaft dylik tjänst eller uppgift som huvudsyssla, fortfarande behörig för motsvarande tjänst eller uppgift. Utan hinder av lagens stadganden anses likaså person som före lagens ikraftträdande utsetts till tjänst eller uppgift såsom alarmmästare eller såsom alarmjourhavande, eller som före lagens ikraftträdande i en eller flera repriser under en tid av sammanlagt minst två år handhaft dylik tjänst eller uppgift som huvudsyssla, fortfarande behörig för motsvarande tjänst eller uppgift.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtagas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister för inrikes ärendena
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.