349/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag angående ändring av 2 § lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 6 punkten lagen den 21 juli 1977 om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77) som följer:

2 §

Om ej annat följer av 7 § 3 mom. eller 8 §, skall denna lag icke tillämpas på:


6) dom eller förlikning som angår

a) försättande av gäldenär i konkurs,

b) inledande av offentlig ackordsförhandling utan konkurs,

c) andra av konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende frågor eller

d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av konkurs eller offentlig ackordsförhandling utan konkurs, om ej domen eller förlikningen gäller rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av en i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige inledd konkurs eller en i någon av dessa stater inledd offentlig ackordsförhandling, utan att i konkursbeslutet eller beslutet om offentlig ackordsförhandling nämnts att gäldenären saknar eller vid sin död saknade hemvist i den stat där beslutet gavs eller, beträffande juridisk person, att denna inte har sitt säte där; ellerDenna lag träder i förhållande till varje stat som anges i 1 § av den lag som är föremål för ändring i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

På beslut angående rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av konkurs eller offentlig ackordsförhandling utan konkurs, som inletts före lagens ikraftträdande, tillämpas den tidigare lagens stadganden även efter det den nya lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition 211/82
Utrikesutsk. bet. 24/82
Stora utsk. bet. 220/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister för utrikesärendena
Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.