341/1983

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 1983

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i statsrådets beslut den 20 april 1978 om statens arbetstagares semester (284/78) 2 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 4 mom. sådana de lyder i statsrådets beslut av den 26 mars 1981 (227/81), och

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i statsrådets beslut av den 15 maj 1980 (348/ 80), en ny 7 punkt som följer:

Semesterns längd
2 §

Arbetstagare och funktionär i arbetsavtalsförhållande till staten åtnjuter semester:


2) två och en halv vardag för varje hel semesterkvalifikationsmånad,

a) om han före utgången av det semesterkvalifikationsår som föregår semesterperioden har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt minst två år året 1983; dock så, att han till den nämnda tidpunkten bör ha omedelbar statlig tjänstgöring på minst ett år, och

b) om han året 1984 och därefter följande år före utgången av det semesterkvalifikationsår som föregår semesterperioden har omedelbar statlig tjänstgöring på minst ett år, och


Tid som skall likställas med arbetad tid
3 §

Likställda med arbetade dagar anses vid bestämmandet av semester förutom dagar som avses i 3 § 4 och 5 mom. semesterlagen även


7) de arbetsdagar, då arbetstagare eller funktionär medan arbetsförhållandet varade har varit frånvarande från arbetet under oavlönad ledighet som har beviljats på grund av rehabilitering och för vilka dagar åt honom utbetalats rehabiliteringspenning av statens medel.

Vintersemester förlängning
5 §

Hålls högst 34 vardagar av semester, som bestäms enligt 2 § 1 mom. 3 punkten, under semesterperioden, beviljas arbetstagare och funktionär, som är berättigad till semester för tolv hela semesterkvalifikationsmånader, semester förlängd med nio vardagar. Arbetstagare och funktionär, som enligt den ovannämnda punkten inte är berättigad till semester för tolv semesterkvalifikationsmånader men dock för minst sju semesterkvalifikationsmånader, beviljas semester förlängd med fem vardagar om högst tre fjärdedelar av semestern hålls under semesterperioden.Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1983 och tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättningen på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som utlöpt den 31 mars 1983.

Helsingfors den 30 mars 1983

Minister
Jermu Laine

Konsultativ tjänsteman
Erkki Määttänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.