334/1983

Given i Helsingfors den 31 mars 1983

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) en ny 126 a § som följer:

126 a §

Om påförande eller debitering av skatt eller annan beskattningsåtgärd medför dubbelbeskattning eller i övrigt beskattning som strider mot syftet med statsfördrag som ingåtts med främmande stat för undvikande av dubbelbeskattning, kan finansministeriet på ansökan och på villkor som det bestämmer, helt eller delvis medge befrielse från skatt som har debiterats här. Innan befrielse från kommunalskatt och kyrkoskatt medges skall vederbörande kommun och församling beredas tillfälle att bli hörda.

Vad som i 1 mom. är stadgat om skatt gäller även påföljder i anslutning till skatten.

Skatteuppbördsmyndighet kan under ovan i 1 mom. nämnda förutsättningar bevilja uppskov med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl övertaga avgörandet av ärende som gäller uppskov. Uppskov beviljas på villkor som bestäms av finansministeriet.

Ändring i beslut som givits med stod av denna paragraf får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1983. Lagen tillämpas även på ärenden som är anhängiga då den träder i kraft.

Regeringens proposition 252/82
Statsutsk. bet. 121/82
Stora utsk. bet. 286/82

Helsingfors den 31 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.