329./1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av 15 och 16 §§ förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 15 § förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 1 april 1966 (197/66), ett nytt 3 mom. samt till 16 § i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag av den 5 juni 1970 (368/70) ett nytt 3 mom. som följer:

15 §

Vad som i 2 mom. är stadgat om åklagarens rätt att eftergiva åtal gäller inte brott som avses i 2 § militära rättegångslagen (326/83).

16 §

Allmän åklagare får alltid väcka åtal mot den som lyder under 45 kap. strafflagen för brott som avses i 2 § militära rättegångslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.