325/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 39 § värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50),

ändras 8 § 2 mom., rubriken för 9 kap. samt 40, 41 och 44 §§, av nämnda lagrum 44 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 19 juli 1974 (625/74), samt

fogas till 8 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Om tjänstetiden

8 §

För värnpliktig som inträtt i tjänst annan dag än den som fastställts enligt 1 mom. beräknas tjänstetiden från den dag då han inträdde i tjänst.


Avtjänar värnpliktig arreststraff då hans enligt denna lag beräknade tjänstetid upphör, fortgår hans tjänstgöring den tid han avtjänar straffet.

9 kap.

Straffstadganden

40 §

Värnpliktig, som inte på utsatt tid infinner sig till uppbåd eller till särsklld besiktning eller som i fall som nämns i 24 § inte befullmäktigar ombud för sig eller insänder intyg över sin tjänstduglighet, skall för uteblivande från uppbåd dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Värnpliktig, som vid uppbåd eller annat besiktningstillfälle underlåter att efterkomma eller bryter mot order som givits honom av uppbådsmyndigheten, skall för olydnad vid uppbåd dömas till böter.

41 §

Den som för att undgå att fullgöra värnplikt eller för att erhålla lättnad beträffande fullgörandet av värnplikten tillfogar sig skada, skadar sin hälsa eller gör försök därtill eller som i denna avsikt lämnar osann uppgift eller på annat sätt förfar svikligt, skall för undvikande av värnplikt dömas till böter eller till fängelse i högst ett år eller, om brottet begås under krigstid i syfte att varaktigt eller för längre tid undgå fullgörandet av värnplikt, till fängelse i högst fyra år.

10 kap.

Särskilda stadganden

44 §

Till tjänstetiden för värnpliktig i aktiv trupp eller vid repetitionsövningar hänförs inte

1) den tid under vilken han olovligen varit borta från tjänstgöring;

2) arresttid, om han avtjänat sammanlagt över femton dygn arreststraff;

3) den tid under vilken han varit anhållen eller häktad för brott, såvida honom med anledning därav ådöms fängelsestraff; ej heller

4) tiden för avtjänande av fängelsestraff i allmän straffanstalt eller av arreststraff som verkställts samtidigt.

Har tjänstetiden för värnpliktig i aktiv trupp avbrutits av skäl som nämnts i 1 mom. 4 punkten, skall han, efter det han försatts på fri fot eller i villkorlig frihet från straffanstalten, återsändas till sin trupp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 85/81
Andra lagutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 256/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.