307/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker (216/69) en ny 14 c § som följer:

14 c §

Överlåter odlare minst ett år före avtalsperiodens slut sin brukningsenhets åkrar eller en del av dem, dock minst två hektar odlingsbar åker, till jordbruksstyrelsen eller som tillskottsområde till sådan enskild odlare, som med hänsyn till avståndet till åkern, storleken av den lägenhet som bildas och odlarens personliga egenskaper skulle kunna beviljas jordinköpslån enligt lagen om gårdsbruksenheter (188/77) för inköp av området i fråga, betalas för den sålunda överlåtna odlingsbara åkern i ett för allt hela åkerreserveringsersättningen för den avtalstid som återstår vid överlåtelsetidpunkten, ökad med ett belopp, som motsvarar det maximibelopp som på orten betalas i prispolitiskt stöd enligt brukningsenhetens storlek för motsvarande åkerareal, multiplicerat med antalet hela avtalsår som återstår vid nämnda tidpunkt.

Har i enlighet med 1 mom. endast en del av brukningsenhetens åkrar överlåtits, gäller i fråga om förlängningen av avtalet för brukningsenhetens övriga åkrar vad som är stadgat i den sista meningen i 8 §.

Den i 1 mom. avsedda ersättningen betalas för åkerreserveringsersättningens vidkommande av de medel som i statsförslaget anvisats för ersättningar enligt denna lag och till övriga delar av de medel som anvisats för det prispolitiska stödet enligt brukningsenhetens storlek. Om sökande och utbetalning av ersättning samt andra därmed förknippade omständigheter stadgas närmare genom förordning.

På beskogning av sådan åker för vars del i 1 mom. avsedd ersättning har betalts tillämpas inte under de fem år som följer efter det ersättningen utbetalts stadgandena i 6 och 6 a §§ lagen om skogsförbättring (413/67).


Denna lag träder i kraft den 1 april 1983

Regeringens proposition 282/82
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 21/82
Stora utsk. bet. 283/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.