292/1983

Given i Helsingfors den 18 mars 1983

Förordning om fritidsfarkosters flaggor

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 4 § 2 mom. lagen den 26 maj 1978 om Finlands flagga (380/78):

1 §

Sjöfartsstyrelsen kan bevilja i föreningsregistret inskriven båtförening rätt att föra i 4 § 2 mom. lagen om Finlands flagga (380/78) avsedd specialflagga som stadsfästs av sjöfartsstyrelsen.

2 §

Akterflaggan utgörs av en i lagen om Finlands flagga avsedda nationalsflagga på vars blåa kors finns ett vitt kors och i vars övre invid stången närmst belägna vita fält finns föreningens särmärke. Det vita korsets bredd är en femtedel av det blåa korsets.

Såsom särskilda flaggor och vimplar kan dessutom användas akterflaggan med följande förändringar:

kommodorsvimpel: tvåtungad, avsmalnande från stången;

vicekommodorsvimpel: likadan som kommodorsvimpeln, utom att dess undre kant är försedd med blå bård;

båtägarvimpel: triangelformig;

prisnämndsflagga: rektangelformig, försedd med röd bård längs undre kanten; samt

hedersledamotsflagga: rektangelformig, försedd med blå bård läns undre kanten.

I 2 mom. avsedda flaggor och vimplar får inte användas på nationalflaggans plats.

3 §

Ansökan om att föra specialflagga och om stadsfästelse därav skall åtföljas av två färglagda ritningar, den ena av särmärket och den andra av flaggan med särmärket, samt utlåtanden av sådana förbund inom området som sjöfartsstyrelsen bestämt. Sjöfartsstyrelsen kan förordna att i ansökningen även skall lämnas andra uppgifter.

Om förslag till särmärke skall riksarkivets utlåtande begäras.

4 §

Båtförening skall föra register över sådana till föreningen hörande fritidsfarkoster som får föra föreningens flagga.

Har båtförening genom lag, förordning eller myndighets beslut beviljats befrielse eller annan förmån, utgör förandet av stadfäst flagga tillräckligt bevis för att farkost hör till dylik förening, under förutsättning att ombord på farkosten även finns intyg angående rätten att föra flaggan.

Vad som är stadgat i 2 mom. gäller inte fall där det uppenbart är fråga om missbruk eller vilseledande.

5 §

Missbrukar båtförening särskild förmån eller rättighet som beviljats den, kan sjöfartsstyrelsen efter att ha hört föreningen fråntaga den rätten att föra stadfäst flagga.

Vad som är stadgat i 1 mom. gäller även fall då medlem av förening missbrukar sådana rättigheter i anslutning till stadfäst flagga eller förandet därav som tillkommer honom såsom medlem av föreningen, om inte föreningen utesluter honom eller han själv utträder ur föreningen.

6 §

Efterlevnaden av denna förordning övervakas av sjöfartsstyrelsen.

Sjöfartsstyrelsen kan vid behov meddela närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1983.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 februari 1919 angående segelförenings flagga.

Båtföreningars flaggor som har stadfästs innan denna förordning träder i kraft får utan ny stadfästelse fortfarande föras på det sätt som är stadgat i lagen om Finlands flagga och denna förordning.

Helsingfors den 18 mars 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.