282/1983

Given i Helsingfors den 18 mars 1983

Lag angående ändring av 1 § lagen om riksrätten

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 1 § 2 mom. lagen den 25 november 1922 om riksrätten, sådant det lyder i lag av den 21 oktober 1955 (421/55), som följer:

1 §

Riksrätten består av presidenten i högsta domstolen såsom ordförande och såsom ledamöter presidenten i högsta förvaltningsdomstolen, de tre i tjänsten äldsta hovrättspresidenterna och en professor i lagfarenhet vid Helsingfors universitets juridiska fakultet, som inom sig utser denne jämte en suppleant för honom för fyra år, samt sex övriga ledamöter som jämte personliga suppleanter utses av riksdagens elektorer för fyra år. Är elektorerna inte eniga om valet, skall detta förrättas med iakttagande av proportionellt valsätt. Är presidenten i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen förhindrad att deltaga i förhandlingarna, inkallas i stället för honom den i tjänsten äldsta ledamoten av samma domstol. Vid förhinder för hovrättspresident träder i hans ställe den i tjänsten äldsta av de hovrättspresidenter som inte är ledamöter av riksrätten. I vald ledamots ställe träder vid behov hans suppleant och i ordförandens ställe presidenten i högsta förvaltningsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den dag då den riksdag sammanträder som valts vid de första riksdagsmannavalen efter det lagen blivit stadfäst.

Regeringens proposition 195/82
Grundlagsutsk. bet. 52/82
Stora utsk. bet. 291/82

Helsingfors den 18 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.