273/1983

Given i Helsingfors den 18 mars 1983

Lag om beskattning av rederibolag och redare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Stadgandena i denna lag iakttages vid beskattningen av rederibolag och dess redare, då bolaget bildats av samfund som bedriver affärsrörelse och till bolagets anläggningstillgångar hör ett enda fartyg som används i handelssjöfart och som är antecknat i fartygsregister i Finland.

2 §

Då den beskattningsbara inkomsten bestäms för rederibolag som bildats av samfund som bedriver affärsrörelse, avdrages inte anskaffnings- och grundförbättringsutgifterna för fartyget från rederibolagets inkomst, ej heller betraktas överlåtelsepriset för fartyget och annat för fartyget erhållet vederlag såsom rederibolagets inkomst. Nämnda utgifter och inkomster behandlas vis beskattningen av redarna i förhållande till deras fartygslotter.

3 §

En mot redarens fartygslott svarande del av anskaffnings- och grundförbättringsutgifterna för fartyg som i denna lag avsett rederibolag anskaffat, liksom även den till fartyget hänförliga delen av anskaffningsutgiften för fartygslott som redare förvärvat i nämnda bolag, avdrages från sådan redares inkomster som bedriver affärsrörelse i form av samfund, på det sätt som är stadgat i 30 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och även eljest med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i nämnda lag, om fartygslotten utgör anläggningstillgång i den affärsrörelse som redaren bedriver.

Redare som inte i enlighet med 1 mom. får avdraga däri nämnda utgifter får avdraga utgifterna under det skatteår under vilket fartyget eller fartygslotten har överlåtits.

4 §

En mot fartygslotten svarande del av överlåtelsepriset för fartyget och av annat för fartyget erhållet vederlag samt för fartygslott erhållet överlåtelsepris är, oberoende av hur länge fartyget eller fartygslotten ägts, till fullt belopp redarens skattepliktiga inkomst.

5 §

Då den beskattningsbara förmögenheten bestäms för rederibolag som avses i denna lag, betraktas inte fartyget såsom rederibolagets skattepliktiga tillgång. I redarens skattepliktiga tillgångar medräknas en sådan mot fartygslotten svarande del av anskaffningsutgiften för fartyget som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Lagen tillämpas på rederibolag, bildade av samfund som idkar affärsrörelse, i de fall då bolaget bildats och det bolaget tillhöriga fartyget antecknas i fartygsregistret i redarnas namn år 1983 eller senare.

Regeringens proposition 276/82
Statsutsk. bet. 116/82
Stora utsk. bet. 275/82

Helsingfors den 18 mars 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.