236/1983

Given i Helsingfors den 4 mars 1983

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 17 § 2 mom., 27 § och 27 a § 1 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56),

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 april 1980 (280/80), 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 11 december 1970 (768/70), 27 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 23 juni 1975, den 28 mars 1980 och den 9 januari 1981 (493/75, 233/80 och 1/81) samt 27 a § sådan den lyder i nämnda lag av den 23 juni 1975, som följer:

1 §

Arbetstagare, som utför i sjömanslagen (423/78) avsett arbete på finskt handelsfartyg i utrikesfart, på sjögående bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte eller på annat isbrytarfartyg än hamnisbrytare eller som, på förordnande av arbetsgivaren, tillfälligt annorstädes utför arbete som hör samman med sjöfart, tillkommer ålderdoms-, invaliditets- och arbetslöshetspension samt hans anhöriga familjepension och efterlevande make eller dödsbo begravningsunderstöd i enlighet med vad som stadgas i denna lag. Arbetstagaren kallas nedan i denna lag försäkrad.


17 §

Ålderdoms- eller invaliditetspension på grund av fribrev utgår månatligen med ett belopp som beräknas på den försäkrades i 16 § 1 mom. avsedda lön, förhöjd i enlighet med 18 §, enligt en procentsats som anges av sjättedelen av det premiemånadstal som avses i 11 §, 12 § 2 mom. första meningen och 13 §. Är arbetsförmågan nedsatt med minst två femtedelar och högst tre femtedelar, utgör invaliditetspensionen hälften av det ovan avsedda beloppet.


27 §

När pension som avses i denna lag samordnas med annan pension eller prestation av pensionskaraktär som tillkommer pensionstagaren, iakttages på motsvarande sätt vad som är stadgat i 8 och 8 a §§ lagen om pension för arbetstagare.

27 a §

Pensionskassan har rätt att utan hinder av stadgandena i 27 §, om där nämnd ersättning av orsak som inte beror på pensionstagaren blivit fördröjd, utbetala pensionen till fullt belopp och återfå det överbetalda beloppet av den ersättningsskyldige, dock inte av den som i god tro redan fullgjort sin ersättningsskyldighet. Den ersättning som härvid tillkommer kassan får inte fastställas till högre belopp än vad pensionstagaren i ersättning, som motsvarar pensionen, hade varit berättigad till eller redan uppburit.Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Denna lags 27 § tillämpas på samordning av pensioner som verkställs sedan lagen har trätt i kraft. Såvida stadgandena i 27 § lagen om sjömanspensioner, sådana de lytt innan denna lag trätt i kraft, leder till en större pension, tillämpas nämnda stadganden i stället för stadgandena i 27 § i denna lag, dock ej vid samordning av pensioner som verkställs efter det att tre år har förflutit från denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 272/82
Socialutsk. bet. 38/82
Stora utsk. bet. 262/82

Helsingfors den 4 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.