232/1983

Given i Helsingfors den 4 mars 1983

Förordning angående ändring av förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/ 78) 4 och 5 §§, 16 § 2 mom. samt 24 § som följer:

4 §

Har indrivning avbrutits i enlighet med 27 § 3 mom. lagen om skatteuppbörd, skall länsskatteverket fortfarande utreda den skatt- eller betalningsskyldiges inkomster, förmögenhet och vistelseort samt andra omständigheter som inverkar på indrivningen, för konstaterande av möjligheterna att fortsätta indrivningen.

5 §

Utmätningsman skall utan dröjsmål underrättas om sådan i 27 a § lagen om skatteuppbörd avsedd specialindrivningsåtgärd som kan föranleda ändringar i indrivningen av skatt genom utsökning.

16 §

Andra än i 1 mom. avsedda redovisningar ombesörjs av vederbörande länsskatteverk.

Skattestyrelsen kan dock bestämma att dessa redovisningar utanordnas och registreras av länsskatteverket i Nylands län.

24 §

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om uppbörd av skatter, om redovisning av skattemedel som mottagits av penninginrättningarna, om uppbördsbokföring, om skatteuppbördsmyndigheternas indrivningsåtgärder samt om återbäring av skatter och redovisning av skattemedel till skattelagarna. Skattestyrelsen kan även utfärda närmare bestämmelser om redovisningen till länsskatteverken av de skattemedel som statens i 2 § 2 mom. avsedda redovisningsverk eller deras betalningsställen mottagit.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1983.

Helsingfors den 4 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.