223/1983

Given i Helsingfors den 25 februari 1983

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 100 a, 113, 113 a och 115 §§,

av dessa lagrum 100 a § sådan den lyder i lag av den 23 december 1977 (1002/77), 113 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 12 juni 1964, den 13 februari 1976, den 28 november 1980 och den 28 maj 1982 (321/64, 155/76, 768/80 och 399/82), 113 a § sådan den lyder i lag av den 24 juni 1968 (367/68) och 115 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 12 juni 1964, samt

fogas till lagen en ny 96 e § som följer:

96 e §

Har rättsmedelsinstans förklarat någon vara skattskyldig eller genom sitt beslut eller utslag, som givits med anledning av skatteanmärkning eller besvär, ändrat skattenämndens beslut eller lägre rättsmedelsinstans beslut eller utslag, skall rättsmedelsinstansen fastställa grunden för ändringen. Skattebyrån skall, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 71 § 2 mom., beräkna de ändringar som förorsakas av beslutet eller utslaget. Avskrift av högsta förvaltningsdomstolens eller länsrätts ovan avsedda utslag skall sändas till länsrätten och skattebyrån samt, om utslaget gäller kommunalbeskattningen, till kommunstyrelsen.

Gäller rättsmedelsinstansens utslag beskattning som verkställts med stöd av 63 § 3 mom., beräknas de i 1 mom. avsedda ändringarna av skattebyrån i det skattedistrikt som mannens hemkommun tillhör. Gäller utslaget eller beslutet beskattning som verkställts med stöd av 64 eller 64 a §, beräknas ändringarna av skattebyrån i det skattedistrikt som den skattskyldiges hemkommun tillhör. Skattebyrån skall utan dröjsmål om sitt beslut om ändring underrätta den skattebyrå i vars debitering eller rättelse av debitering beslutet medför ändring. Till underrättelsen skall vid behov fogas avskrift av eller utdrag ur rättsmedelsinstansens beslut eller utslag.

I fråga om sökande av ändring med anledning av ett i 1 mom. avsett beslut av skattebyrå skall tillämpas vad som stadgas i 113 § 5 mom.

100 a §

Har skattenämnden såsom skatterättelse eller har rättsmedelsinstans med anledning av ändringssökande bestämt att två eller flera skattskyldiga för viss inkomst eller förmögenhet skall beskattas som sådan sammanslutning vilken inte beskattas såsom särskild skattskyldig, eller har dylik sammanslutnings beskattningsbara inkomst eller förmögenhet eller fördelningen av dessa ändrats på basen av skattenämndens eller rättsmedelsinstansens beslut eller utslag, skall vederbörande skattebyrå göra motsvarande rättelse i beskattningen av delägarna i sammanslutningen. Avskrift av ovan avsett beslut eller utslag skall sändas till vederbörande skattebyrå. I övrigt iakttages i tillämpliga delar vad som är stadgat i 96 e §.

113 §

Skattebyrån skall på basen av sådant beslut av skattebyrå som avses i 96 e eller 100 a § verkställa debitering eller rättelse av den.

Har debitering av skatt eller den ränta som motsvarar dröjsmålsränta genom utslag eller beslut av rättsmedelsinstans eller med stöd av 1 mom. avlyfts eller sänkts, skall skatteuppbördsmyndighet till vederbörande återbetala den överdebiterade delen av det erlagda beloppet jämte ränta räknat från beskattningsårets utgång eller, om skatten erlagts senare, från betalningsdagen till återbetalningsdagen i enlighet med vad som stadgas genom förordning. Avskrift av högsta förvaltningsdomstolens eller länsrätts utslag angående debitering skall sändas till länsrätten, länsskatteverket och skattebyrån samt, om utslaget gäller debitering av kommunal- eller kyrkoskatt, till kommunstyrelsen eller församlingen.

Har beskattningen ändrats på basen av en hos prövningsnämnden framställd skatteanmärkning, skall den skattskyldige tillställas en ny debetsedel. Har någon genom beslut eller utslag av rättsmedelsinstans förklarats vara skattskyldig eller har skatten höjts på grund av beslutet eller utslaget, skall den skattskyldige likaså tillställas debetsedel och den obetalda skatten jämte på denna med stöd av 2 mom. möjligen erlagd ränta uppbäras.

Skattebyrå skall verkställa i 1 mom. avsedd debitering eller rättelse av debitering i brådskande ordning. Ett exemplar av den för debiteringen uppgjorda debiteringsberäkningen skall tillställas den skattskyldige, utom då debetsedel i enlighet med 3 mom. skall tillställas honom.

I ovan i 1 mom. avsedd, av skattebyrån verkställd debitering eller rättelse av debitering får den skattskyldige söka ändring inom 60 dagar efter den dag då han fick del av beslutet, och i 91 § 2 mom. nämnd myndighet inom 60 dagar från den dag då beslutet fattades. Ändring i sådan debitering eller rättad debitering som baserar sig på prövningsnämndens beslut skall dock sökas under den tid inom vilken enligt 93 § 2 mom. besvär över prövningsnämndens beslut skall anföras. Angående besvär gäller eljest i tillämpliga delar vad som är stadgat i 93 och 93 a §§.

113 a §

Om statsbeskattning som inverkar på skattskyldigs i 60 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedda inkomstutjämning för något skatteår, medelst skatterättelse eller efterbeskattning eller på grund av laga kraft vunnet utslag eller ändringssökande har ändrats, skall skattebyrån göra en mot ändringen svarande rättelse av inkomstutjämningen. Angående debitering och rättelse av denna gäller härvid vad som är stadgat 113 §.

115 §

Vad som i 112―114 §§ är stadgat om skatt tillämpas på motsvarande sätt på folkpensionspremie.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1983.

Regeringens proposition 152/82
Andra lagutsk. bet. 18/83
Stora utsk. bet. 268/83

Helsingfors den 25 februari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.