102/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag angående ändring av 17 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 17 § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 18 juli 1975 (568/75), nya 4 och 5 mom., som följer:

17 §

Om pensionstagare fått i lagen om sysselsättning avsedd arbetslöshetsersättning eller i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsett dagunderstöd för den tid som honom beviljas pension retroaktivt, skall på yrkande av arbetskraftskommissionen eller arbetslöshetskassan den retroaktiva pensionen utbetalas till arbetskraftskommissionen eller arbetslöshetskassan, till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsersättning eller dagunderstöd som utbetalts för samma tid.

Pension utbetalas dock till arbetskraftskommissionen eller arbetslöshetskassan endast under förutsättning att i 27 b § 2 mom. lagen om sysselsättning eller i 28 b § lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsedd anmälan gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

Regeringens proposition 264/82
Socialutsk. bet. 37/82
Stora utsk. bet. 249/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.