89/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag angående ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) 1 § 1 och 3 mom., 4 §, 10 § 2 och 3 mom., 11 § 3 mom. och 13 § 1 mom.,

av dessa lagrum 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 16 februari 1973 (143/73), som följer:

1 §

För upprätthållande av allmän säkerhet samt förebyggande av person- och egendomsskador kan, utöver vad som gäller enligt stadgandena om bedrivande av näring, genom förordning stadgas om tillverkning, införsel, innehav, försäljning eller annan överlåtelse, forsling och användning av samt kvaliteten hos explosiva ämnen, brännbara vätskor och gaser ävensom andra med dem jämförbara explosionsfarliga eller självantändliga ämnen och produkter samt produkter som under vissa omständigheter bildar explosionsfarliga ämnen. Likaså kan genom förordning stadgas om tillverknings- och upplagringsanordningar samt förbrukningsapparater för dessa ämnen och produkter samt om införsel, försäljning och annan överlåtelse, drift, besiktning och installation av samt service för dylika anordningar och apparater. Genom förordning kan även, i enlighet med vad som är stadgat i 1 a § lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74), stadgas om åtgärder som krävs för att avvärja risk för oljeskada.


Införsel av explosiva varor är tillåten endast med tillstånd. Om utförsel av sådana varor gäller vad som är stadgat om utförsel av krigsförnödenheter.

4 §

För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter har övervakningsmyndighet rätt att få tillträde till de ställen där här avsedda ämnen och produkter samt råämnen till dem tillverkas, försäljs eller är upplagrade, och vid behov för undersökning erhålla prov av ämnen och produkter samt, då skäl därtill föreligger, förbjuda tillverkning, införsel, överlåtelse eller användning av misstänkt ämne eller produkt, till dess undersökningen, som bör förrättas i brådskande ordning, ägt rum. Om undersökningens resultat skall vederbörande utan dröjsmål underrättas.

Övervakningsmyndighet kan under förutsättningar, om vilka stadgas genom förordning, till förebyggande av person- eller egendomsskador även förbjuda användning av tillverknings- eller upplagringsanordning eller förbrukningsapparat för ämne eller produkt som avses i denna lag eller föreskriva att anordningen eller apparaten skall repareras eller tagas ur bruk.

10 §

Polischef har befogenhet att på anhållan av övervakningsmyndighet förordna om beslag av olovligen eller i strid med utfärdat förbud här tillverkade, forslade, innehavda eller saluhållna eller till landet införda ämnen, produkter, anordningar eller apparater som denna lag gäller. Beslaget är i kraft till dess med stöd av 11 § anhängiggjort mål om förverkande av ämnet, produkten, anordningen eller apparaten avgjorts genom laga kraft vunnen dom eller domstolen eller, på framställning av den övervakningsmyndighet som begärt handräckning, polischefen annorlunda förordnar.

Ämnen, produkter, anordningar och apparater som tagits i beslag skall av myndigheten förseglas samt förvaras på säkert ställe.

11 §

Ämne, produkt, anordning eller apparat, som tillverkats, forslats, innehafts, överlåtits eller införts till landet i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter, eller dess värde samt genom brottet vunnen ekonomisk fördel kan dömas förbrutna till staten.

13 §

Döms den som har rätt att idka tillverkning eller försäljning av ovan i 1 § nämnda ämnen eller produkter eller som fått rätt att hålla dessa ämnen eller produkter i lager eller införa dem till landet till straff för brott mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter och är förseelsen ej ringa, kan han därjämte för viss tid dömas förlustig denna rätt. Likaså kan i 2 § 1 mom. avsedd ansvarig ledare eller person som bedriver besiktning eller installation av eller service för ovan i 1 § avsedd anordning eller apparat, om han döms till straff för överträdelse av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter och förseelsen är av sådan natur, förklaras för viss tid oduglig att handha dylik befattning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

Regeringens proposition 76/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 15/82
Stora utsk. bet. 150/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Esko O/lila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.