70/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag om ändring av 72 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 72 § 2 och 3 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58),

dessa lagrum sådana de lyder, 72 § 2 mom. i lag av den 24 juni 1968 (367/68) och 3 mom. i lag av den 14 maj 1976 (388/76), som följer:

72 §

Beskattning enligt prövning tillämpas inte på inkomst från rörelse som drivs av fysisk person eller inhemskt dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig eller från annan rörelse under de fem första skatteåren, räknat från rörelsens grundande, om ej denna kan anses ha grundats för fortsättande av tidigare existerande rörelses verksamhet.

Beskattning enligt prövning tillämpas inte heller på fastighet till den del denna används som bostad eller för fritidsvistelse för den skattskyldige eller hans familj eller för delägare i dödsbo eller sammanslutning eller dennes familj. På bostadsfastighet, som ägs av bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, i 25 § lagen om bostadsaktiebolag (30/26) avsett aktiebolag eller annat motsvarande samfund, eller med stöd av lagen om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49) eller lagarna om bostadsproduktion (488/53 och 247/66) finansierad hyreshusfastighet tillämpas inte beskattning enligt prövning, om minst 80 procent av lägenheternas areal används för bostadsändamål. I annat fall tillämpas inte beskattning enligt prövning på den del av ovan avsedd fastighet som används på nämnt sätt. Vid tillämpningen av detta stadgande anses lägenhet ha använts för bostadsändamål, om den huvudsakligen är i sådan användning. Beskattning enligt prövning skall inte heller tillämpas på fastighet till den del på den börjat uppföras byggnad som kommer att användas för ett i detta moment avsett bostadsändamål eller, om det är fråga om fastighet som ägs av bostadssamfund, då minst 80 procent av dess areal kommer att användas på nämnt sätt. Stadgandena i detta moment tillämpas även när inkomst av hyreshusfastighet som finansierats med stöd av den ovan avsedda bostadsproduktionslagstiftningen beskattas såsom inkomst av rörelse.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1984.

Regeringens proposition 251/82
Statsutsk. bet. 106/82
Stora utsk. bet. 239/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.