52/1983

Given i Helsingfors den 14 januari 1983

Förordning om ändring av 47 och 147 §§ byggnadsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde ändras 47 § och 147 § 1 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59),

sådana de lyder, 47 § i förordning av den 16 december 1966 (673/66) och 147 § 1 mom. i förordning av den 20 december 1968 (686/68), som följer:

47 §

Godkännande av tomtindelning skall kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggörs i staden. Stadsstyrelsen skall ofördröjligen underrätta byggnadsnämnden och den stadsmyndighet, som för stadens tomtbok och avskrift av jordregister, om fastställelse av tomtindelning.

147 §

Av myndigheterna utfärdade samt i 42 § 2 mom. 3 punkten och 100 § 2 mom. 1 punkten byggnadslagen avsedda byggnadsförbud, i 124 a § 3 mom. avsett åtgärdsförbud samt i 27 § 3 mom. av sagda lag avsedd byggnadsinskränkning träder i kraft så snart de på åtgärd av kommunens styrelse blivit kungjorda i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Dessa beslut skall genom kommunens styrelses försorg delges den myndighet som bevlljar byggnadslov och, såframt fråga är om område som är infört i jordregistret, lantmäterikontoret samt länsstyrelsen och, allt efter sakens natur, även annan statlig eller kommunal myndighet samt regionplansförbundet och grannkommunerna. Detsamma gäller förlängning av giltighetstiden för byggnadsförbud och byggnadsinskränkning.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1983.

Helsingfors den 14 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.