1112/1982

Given i Helsingfors den 23 december 1982

Lag om skydd av valar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Det är förbjudet att använda finska fartyg för valfångst.

2 §

Import av följande produkter som utvinns ur valar eller delar av valar är förbjuden:

1) valkött och extrakt eller saft av valkött;

2) organ och hud av val;

3) barder och delar av dem samt tänder och ben;

4) avfall av ovan i 3 punkten nämnda delar av val samt mjöl och pulver som framställts av sådana delar; samt

5) ambra, spermaceti, valtran och valolja. Vad som är stadgat i 1 mom. gäller inte import i vetenskapligt syfte eller för undervisning, då importen sker med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd, ej heller import av konstföremål som framställts av valtänder eller valben.

3 §

Valar som påträffas på finskt område är fredade.

Det är förbjudet att taga till vara val som påträffats död. Sådana djur får dock sändas till naturvetenskapligt museum eller veterinärmedicinsk forskningsanstalt vid universitet.

4 §

Den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden skall dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

5 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

Regeringens proposition 103/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 14/82
Stora utsk. bet. 149/82

Helsingfors den 23 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.