1059/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Lag angående ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant det lyder i lag av den 16 december 1966 (639/66), som följer:

11 §

Anordnar arbetsgivare med anlitande av pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse pensionsskydd, som uppfyller i denna lag stadgade minimivillkor, för sådana arbetstagare, som till följd av arbetsförhållandets kortvarighet eller annars på grund av stadgandena i 1 § inte är underställda denna lag, eller eljest bättre pensionsskydd än vad som är stadgat i 4―9 §§, eller innefattar han i det pensionsskydd han anordnar betalning av begravningsbidrag eller annan sådan förmån som inte förutsätts i minimivillkoren, är han berättigad att på de villkor social- och hälsovårdsministeriet föreskriver underställa ett sådant pensionssystem stadgandena i denna lag genom att registrera det i pensionsskyddscentralen, varefter stadgandena i denna lag i tillämpliga delar skall iakttagas beträffande detta. Om arbetstagare, som omfattas av ett i detta moment avsett, av arbetsgivaren anordnat pensionsskydd, beviljas pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82), fogas den ökning av pensionens belopp eller annan förmån som härrör från pensionsarrangemanget till förtidspensionen, i enlighet med villkoren.Denna lag träder i kraft den 31 december 1982, likväl så att den tillämpas från den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 231/82
Socialutsk. bet. 36/82
Stora utsk. bet. 247/82

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.