1026/1982

Given i Helsingfors den 23 december 1982

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner 6 § 1 mom 10 § 4 mom. och 12 § 3―5 mom

av dessa lagrum 6 § 1 mom. och 10 § 4 mom. sådana de lyder i lag av den 14 december 1979 (902/79) samt 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juli 1976 (664/76), 12 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (414/82) och 12 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (568/75), som följer:

6 §

Till pensionstiden räknas dock inte

1) tid i anställning, om denna anställningstid skall räknas förmånstagaren till godo för pension med stöd av annan lag, utom då det är fråga om anställningstid som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 punkten;

2) tid under vilken förmånstagaren varit uppförd på indragningsstat, såvida hans lön på indragningsstat under denna tid med stöd av lag helt eller delvis innehållits;

3) tid under vilken arbete eller tjänstgöring under fortgående anställning varit avbruten i en följd längre än 30 dagar, såvida lön för denna tid inte betalts och orsaken härtill ej varit

a) riksdagsmannavärv eller offentligt uppdrag som man inte får avsäga sig, eller medlemskap i statsrådet;

b) fullgörande av värnplikt med stöd av värnpliktslagen;

c) verksamhet inom Förenta Nationerna, något av dess fackorgan eller annan sådan internationell organisation eller annat sådant internationellt samarbetsorgan på regeringsnivå, vartill Finland officiellt anslutit sig, eller i sådant uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete i vilket Finland medverkar;

d) utbetalning av sådan invalid- eller arbetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom.; eller

e) tjänstledighet eller ledighet som beviljats med stöd av 21 och 23 §§ sjukförsäkringslagen, till den del moderskapspenning som utgår enligt sjukförsäkringslagen hänför sig till den; ej heller

4) tid i anställning för vilken den erhållna inkomsten skall räknas förmånstagaren till godo för pension med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), utom om

a) invalid- eller arbetslöshetspension skulle komma att beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom.; eller

b) förmånstagaren under en tid av 6 månader omedelbart innan han når åldersgränsen för sin ålderspension eller innan en senare anställning, som han innehaft fortgående, upphör har varit anställd så att han under en tid av 5 år omedelbart före anställningens upphörande intjänat en pensionstid av sammanlagt minst 3 år.


10 §

Pension får uppgå till högst 66 procent av den pensionsgrundande lönen enligt 7 §. Har förmånstagare på grundval av anställning, som beaktats för en enligt denna lag utgående pension, rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller har han på grundval av anställning, som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 punkten, rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare, eller har han på grundval av verksamhet som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten c-underpunkten rätt till pension från internationell organisation eller internationellt samarbetsorgan eller för uppdrag inom det internationella utvecklingssamarbetet på basen av minst fem års verksamhet, avdrages från pension som utgår enligt denna lag

1) ett belopp som utgör 1/8 procent av den pensionsgrundande lönen för varje till pensionstiden hänförd månad, för vilken den inkomst som erhållits från staten har beaktats för pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, samt dessutom för sådan tid mellan invaliditetens eller arbetslöshetens början och uppnåendet av pensionsåldern som räknats till godo för pension enligt denna lag, om den inkomst som svarar mot denna tid har beaktats för ovan nämnd pension och denna helt eller delvis grundar sig på inkomst av anställning hos staten;

2) pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, till den del den grundar sig på samma anställningstid som pension enligt denna lag; och

3) pension som betalas av internationell organisation eller internationellt samarbetsorgan eller som betalas på grundvalen av uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete, till den del den baserar sig på andra premier än sådana som uppburits hos förmånstagaren och på samma anställningstid som pension enligt denna lag;

varvid inte beaktas avdrag som till följd av andra pensioner och ersättningar skall göras från pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare. Angående pensionens maximibelopp gäller i övrigt vad som stadgas nedan.

12 §

Samordningsgränsen är 66 procent av den lön som ligger till grund för pensionens maximibelopp, om denna lön är högst 2 626 mark. överstiger den lön som ligger till grund för pensionens maximibelopp 2 626 mark, är Samordningsgränsen 66 procent av lönen, minskad med ett belopp som utgör 66 procent av den överskjutande delen, dock minskad högst med ett belopp motsvarande folkpensionens basdel.

Pensionens maximibelopp beräknas så, att till pension som betalas enligt denna lag fogas

för varje barn under 16 år det barntillägg som betalas enligt 29 § folkpensionslagen,

i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av det avdrag som skall göras från pensionen på grund av andra pensioner och betalningar som tillkommer förmånstagaren, pension i enlighet med denna lag likväl oförändrad, om den beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom och

i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd pension, livränta eller ersättning, med de undantag som är stadgade i nämnda paragrafs 6 mom

och, om dessa tillsammans eller, såvida sådana betalningar inte finns, pension som betalas enligt denna lag överstiger samordningsgränsen, den överskjutande delen avdrages från pension som betalas enligt denna lag.

Den del av pension i enlighet med denna lag som med stöd av 4 mom. på grund av folkpensions barntillägg avdragits från pensionen läggs till pensionen då barnet fyllt 16 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Denna lags 6 § 1 mom. 4 punkt tillämpas inte på anställningsförhållande, som berättigar till pension i enlighet med lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och som upphört före ikraftträdandet av denna lag.

Det i 12 § 3 mom. stadgade markbeloppet motsvarar det för år 1976 fastställda löneindextalet 462 och det justeras kalenderårsvis med samma markbelopp som det i 8 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda markbeloppet justeras kalenderårsvis räknat från ingången av år 1977.

Regeringens proposition 212/82
Stora utsk. bet. 187/82
Socialutsk. bet. 26/82

Helsingfors den 23 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.