981/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av 5 a § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 5a § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 20 december 1968 (690/68), samt

fogas till 5a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 20 december 1968 och lag av den 29 juli 1976 (659/76), ett nytt 3 mom., varvid de ändrade 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. och det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

5a §

Utan hinder av vad som är stadgat i 2 mom. utgör pensionens minimibelopp 38 procent av den pensionsgrundande lönen, om arbetstagaren är född före den 1 november 1922 och pensionsfallet inträffat den 1 januari 1983 eller senare.

Skall såsom till pension berättigande tjänstgöringstid inte räknas hela den i 2 mom. nämnda tiden, utgör pensionens minimibelopp en proportionellt lika stor del av minimibeloppet enligt 2 eller 3 mom. som antalet fulla tjänstgöringsmånader efter den 1 juli 1962 utgör av det i den nämnda hela tjänstgöringstiden ingående antalet fulla månader.

Har arbetstagare under ovan i 2 mom. nämnda tid stått i flera denna lag underställda arbetsförhållanden, beräknas det i 2, 3 och 4 mom. avsedda beloppet särskilt för vart och ett av dem, och såsom pensionens minimibelopp anses summan av dessa belopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Pensionsfallet anses ha inträffat när arbetstagaren uppnått den ålder som berättigar till pension, när arbetstagaren blivit arbetsförmögen till den grad att han är berättigad till pension, när det första av arbetskraftsmyndighet utfärdade intyget som berättigar arbetstagaren till arbetslöshetspension har utfärdats eller när familjepensions förmånslåtare har avlidit. Såsom nytt pensionsfall anses härvid dock inte arbetslöshetspensions övergång i invalidpension eller pensions övergång i ålderspension, inte heller uppkomsten av rätt till familjepension efter pensionstagare.

Regeringens proposition 213/82
Socialutsk. bet. 27/82
Stora utsk. bet. 188/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.