970/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag om skyddsupplag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Skyddsupplag kan i enlighet med stadgandena i denna lag inrättas och upprätthållas för lagring av råvaror, förnödenheter och produkter som är nödvändiga för tryggande av befolkningens utkomst och upprätthållande av produktionen vid eventuella störningar i utrikeshandeln.

2 §

Med skyddsupplag avses varuupplag som upplagrande företag (uppläggare) på grundval av avtal upprätthåller utöver lager som krävs för affärsverksamheten.

3 §

Statsrådet fastställer positionsvis vilka råvaror, förnödenheter och produkter som skall skyddsupplagras.

Handels- och industriministert ingår ett tidsbundet avtal om skyddsupplagring med uppläggaren. I avtalet förbinder sig uppläggaren att inrätta ett råvaru-, förnödenhets- eller produktupplag av överenskommen storlek och beskaffenhet samt att upprätthålla det en bestämd tid.

4 §

Skyddsupplagringsavtal skall ingås för minst tre och högst tio år. Gällande avtal kan likväl förlängas med minst två år i sänder.

5 §

Angående räntestödslån för inrättande och upprätthållande av skyddsupplag gäller vad som är stadgat i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) eller bestämt med stöd av den.

6 §

Säkerheten för lån som upptagits för inrättande av skyddsupplag skall utgöras av lösöreinteckning i skyddsupplaget.

Staten ansvarar i enlighet med 10 kap. 8 § handelsbalken för återbetalningen av det för inrättande av skyddsupplag beviljade lånets kapital samt för räntan och övriga betalningar enligt lånevillkoren.

7 §

Inom ramen för statsförslaget kan uppläggaren beviljas understöd för täckande av exceptionellt stora upplagringskostnader. Understödet betalas av handels- och industrimimsteriet årligen till uppläggaren på det sätt som bestäms i skyddsupplagringsavtalet.

8 §

Förekommer störningar i tillgången på en råvara, en förnödenhet eller en produkt och skulle uppläggarens produktion avbrytas eller minska väsentligt om inte varorna i skyddsupplaget används, får uppläggaren med handels- och industriministeriets tillstånd använda varorna i skyddsupplaget för sin produktion. Uppläggaren skall inom den tid som föreskrivs av ministeriet komplettera skyddsupplaget så att varumängden där motsvarar mängden enligt skyddsupplagringsavtalet.

Handels- och industriministeriet kan på grund av exceptionell prisstegring eller dröjsmål med leverans eller av annan därmed jämförbar särskild orsak bevilja uppläggaren tillstånd att tillfälligt, likväl högst under en tid av fyra månader, använda skyddsupplaget.

Vid beviljandet av tillstånd att använda skyddsupplag skall handels- och industriministeriet även bestämma om övriga villkor som rör användningen av skyddsupplaget.

9 §

Den som använder sitt upplag i strid med denna lag eller skyddsupplagringsavtalet är skyldig att till staten återbetala upplagringsunderstödet. På understöd som återbetalas skall erläggas en årlig ränta om 16 procent, räknat från den dag understödet lyfts.

Handels- och industriministeriet kan bestämma att hela understödet eller en del av det inte behöver återbetalas i enlighet med 1 mom., om orsaken till att skyddsupplaget använts i strid med denna lag eller skyddsupplagringsavtalet är lindrigt förbiseende från uppläggarens sida eller om det eljest vore oskäligt att yrka återbetalning.

10 §

Uppläggaren är skyldig att lämna handels- och industriministeriet behövliga uppgifter för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Av handels- och industriministeriet förordnade personer är berättigade att inspektera uppläggarens utrymmen för utrönande av skyddsupplagets storlek.

11 §

Var och en är skyldig att hemlighålla vad han i sin tjänst eller offentliga befattning ur handungar eller vid inspektioner erfarit om uppläggarens ekonomiska ställning eller affärsförbindelser.

12 §

Uppläggaren kan häva skyddsupplagringsavtalet under löpande avtalsperiod om han övergår till annan bransch eller på grund av förändringar i produktionsmetoder eller av därmed jämförbara orsaker inte längre behöver den upplagrade varan i sin produktion.

Om beloppet av det räntestöd eller det upplagringsunderstöd som beviljats uppläggaren sänks under den tid avtalet gäller, har uppläggaren rätt att häva avtalet inom tre månader från det ändringen delgavs uppläggaren.

Handels- och industriministeriet kan häva skyddsupplagringsavtal under löpande avtalsperiod på grund av att produktion av den upplagrade varan inletts i hemlandet eller av annan därmed jämförbar orsak som påverkar försörjningssäkerheten.

Har uppläggaren uppsåtligen använt upplagrad vara i strid med skyddsupplagringsavtalet, har handels- och industriministeriet rätt att inom tre månader från det överträdelsen upptäcktes häva avtalet.

13 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Denna lag tillämpas även på sådana före denna lags ikraftträdande inrättade upplag för vilka räntegottgörelse har beviljats med stöd av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel, om handels- och industriministeriet och uppläggaren avtalar därom.

Regeringens proposition 171/82
Statsutsk. bet. 74/82
Stora utsk. bet. 182/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.