889/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Förordning angående ändring av förordningen om frontmannapension

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs 4 § förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/77), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 27 juli 1979 (643/79), samt

ändras 1 § som följer:

1 §

I ansökan om frontmannapension skall utredas sökandens och hans makes förvärvs- och övriga inkomster samt egendom. Frontmannapensions tagare skall till folkpensionsanstaltens lokalhyra anmäla ändring som skett i hans egen eller i hans makes ekonomiska ställning. I övrigt är angående sökande av frontmannapension och frontmannatillägg, sökandens skyldighet att lämna för ansökningens avgörande nödiga uppgifter samt pensionstagares anmälningsskyldighet i tillämpliga delar gällande vad i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56) är stadgat. Angående mottagande av ansökan om frontmannapension och frontmannatillägg och skyldighet att anskaffa ämbetsbetyg gäller på motsvarande sätt vad i 68 och 69 §§ folkpensionsförordningen är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.