887/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Förordning angående ändring av förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs 13 § förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/79) samt

ändras 1, 5 och 10 §§ som följer:

1 §

I ansökan om bostadsbidrag skall utredas sökandens och hans makes boendekostnader, förvärvs- och övriga inkomster samt egendom. För övrigt gäller angående ansökan om bostadsbidrag i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56) är stadgat angående ansökan om pension.

5 §

I 8 § 1 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare avsedd betydande förändring anses ha ägt rum:

1) då bidragstagarens årliga boendekostnader undergått en förändring, som utgör minst 400 mark; eller

2) då den årsinkomst, som verkar minskande på beloppet av bostadsbidraget, stigit med minst 2 000 mark eller sjunkit med minst 1 000 mark.

De i 1 mom. nämnda beloppen motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i mars 1981 uträknats, och de justeras och avrundas på sätt i 13 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare är stadgat.

10 §

Angående i 7 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare avsedda andra vårdanstalter stadgas genom särskild förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.