885/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 74 a och 74 b §§, sådana de lyder i förordning av den 27 juli 1979 (639/79), samt

ändras 21, 22 och 23 §§, 48 § 1 mom. ingress samt 4 punkten, 49 §, 50 § 1 mom., 51 § 1 och 3 mom., 54 §, 55 § 1 mom. samt 62 a och 70 §§,

av dessa lagrum 21 och 22 §§ sådana de lyder i förordning av den 10 oktober 1969 (633/69), 23 § sådan den lyder i förordning av den 30 december 1960 (539/60), 48 § 1 mom. 4 punkten och 49 § sådana de lyder i förordning av den 31 juli 1974 (654/74), 54 och 62 a §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 27 juli 1979 och 70 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till 19 § ett nytt 3 mom. och till förordningen istället för den genom nämnda förordning av den 10 oktober 1969 upphävda 20 § en ny 20 § som följer:

19 §

Till folkpensionsfonden överförs folkpensionsförsäkringens årliga överskott och därur täcks uppkommet underskott.

20 §

Pensionsanstalten skall årligen före utgången av maj månad tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av den i 59 § 2 mom. folkpensionslagen nämnda andel för vilken staten under följande år skall svara.

Social- och hälsovårdsministeriet skall såsom i 59 § 4 mom. folkpensionslagen avsett förskott betala ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det belopp som staten beräknas böra betala under ifrågavarande år. Förskottet skall betalas den trettonde vardagen respektive månad.

Ovan i 1 mom. nämnd beräkning och i 2 mom. nämnt förskott kan justeras, om grunderna för dem väsentligt ändrats.

21 §

I samband med bokslut som gäller folkpensionsförsäkringen skall årligen utredas det belopp som enligt 59 § 2 mom. folkpensionslagen skall betalas av staten. Om den andel som staten skall erlägga inte i sin helhet har betalts genom i 59 § 4 mom. lagen avsedda förskottsbetalningar, skall staten erlägga den bristande delen till folkpensionsfonden under förloppet av den kalendermånad som följer på den månad då pensionsanstaltens fullmäktige fastställt bokslutet. Pensionsanstalten å sin sida skall återbetala av staten överbetalat belopp före utgången av den kalendermånad som följer på den månad då nämnda bokslut fastställts.

Då pensionsanstalten framställer anspråk på ovan i 1 mom. avsedd tilläggsbetalning eller återbär överbetalning skall den tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning över beloppet av statens i 59 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda andel.

22 §

Pensionsanstalten skall årligen före utgången av juni månad tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning rörande de i 62 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda tilläggsdelar, för vilka staten följande år skall svara.

23 §

Pensionsanstalten skall till social- och hälsovårdsministeriet anmäla beloppet av den i 64 § folkpensionslagen avsedda betalningen, vilket belopp kan vara grundat på uppskattning, senast fem dagar före utbetalningen av pensionerna. Betalningen skall av social- och hälsovårdsministeriet erläggas till pensionsanstalten senast dagen före utbetalningsdagen.

Pensionsanstalten skall inom månaden efter utbetalningsmånaden lämna social- och hälsovårdsministeriet rapport om statens andel av de tilläggsdelar, som erlagts under inbetalningsmånaden samt underrätta kommunerna om deras andel av kostnaderna för tilläggsdelar. Eventuella rättelser i avräkning görs vid första uppgörelse efter det att ärendet angående rättelsen slutbehandlats.

Staten och kommunerna bör erlägga sin andel före den 15 den andra månaden efter utbetalningsmånaden.

48 §

I ansökan om folkpension skall utredas:


4) namn och födelsedatum för de barn under 16 år, som skall beaktas då pension med barntillägg utgår i enlighet med 29 § folkpensionslagen.


49 §

I ansökan om tilläggsdel skall anges för bestämmande av årsinkomsten erforderliga uppgifter.

50 §

I ansökan om invaliditetspension skall lämnas uppgifter om sökandens hälsotillstånd samt om sökandens och makens yrke, förvärvsinkomst och förmögenhet. I ansökan skall också nämnas de läkare, som vårdat sökanden på grund av den sjukdom, den kroppsskada eller det lyte, som förorsakat arbetsoförmågan, och de sjukvårdsanstalter, där han på grund därav vårdats.


51 §

Utöver vad i 48, 49 och 50 §§ är stadgat, är den som ansöker om pension skyldig att till pensionsanstalten lämna även övriga för ansökningens avgörande nödiga uppgifter och avskrifter av handlingar.


Sökanden eller hans förmyndare eller i 35 § 2 mom. folkpensionslagen avsedd person skall genom sin underskrift bekräfta de i ansökningen lämnade uppgifterna.

54 §

Mottagare av tilläggsdel skall till pensionsanstaltens lokalbyrå anmäla ingående av äktenskap, makes död och upplösning av äktenskap samt sådan ändring beträffande årsinkomsten som inverkar på tilläggsdelen.

Mottagare av tilläggsdel, hjälp- eller vårdtillägg är skyldig att till pensionsanstaltens lokalhyra göra anmälan, då han blivit intagen för anstaltsvård.

Pensionstagare, vars pension utgår med barntillägg, är skyldig att till pensionsanstaltens lokalhyra göra anmälan då barnet dött eller givits som adoptiv- eller fosterbarn samt även annars göra anmäla då han inte längre drar försorg om barnets utkomst.

Pensionstagare, vars pension utgår med maketillägg, är skyldig att till pensionsanstaltens lokalhyra meddela ändring som skett i fråga om förhållanden som berättigar till maketillägg.

55 §

Utöver vad i 53 och 54 §§ är stadgat, är pensionstagare skyldig att lämna även övriga för kontroll av pensionens belopp samt för utbetalning av pensionen erforderliga uppgifter.


62 a §

I 42 a § folkpensionslagen avsedd vårdanstalt är skyldig att till folkpensionsanstaltens lokalhyra göra anmälan, då pensionstagare intagits för anstaltsvård eller på bekostnad av anstalten intagits för vård annorstädes. Anmälan skall omedelbart göras i fråga om vård som kan antagas fortgå utan avbrott minst tre månader eller som fortgått två månader och alltjämt fortgår.

70 §

Statlig, kommunal eller annat offentligrättsligt samfunds myndighet, försäkringsanstalt och pensionsinrättning, arbetsgivare eller annan utbetalare eller beviljare av pension är skyldig att utan ersättning omedelbart göra anmälan om de pensioner som den beviljat och om ändring av pensionsbeloppet. Anmälan behöver inte lämnas om pension, som inte utbetalas till person som fyllt 16 år eller som sannolikt utbetalas för kortare tid än ett halvt år. Anmälan behöver inte heller göras om justering av pensionens belopp enligt det indextal, som fastställs med tanke på tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.

I anmälan skall ingå pensionstagarens fullständiga namn, personbeteckning, pensionsslag, grunderna enligt vilka pensionen bestäms, markbelopp och tid, för vilken pensionen utbetalas samt sådan grund för årlig höjning av pensionen, som inte fastställs enligt ovan i 1 mom. nämnd grund.

Pensionsanstalten äger rätt att på anhållan mot skälig ersättning av i 1 mom. avsedd utbetalare av pension erhålla i 2 mom. nämnda uppgifter om densammas alla pensionstagare. Ersättningens belopp fastställs av social- och hälsovårdsministeriet, om överenskommelse därom inte kan träffas.

Pensionsanstalten kan bevilja befrielse från i 1 mom. stadgad anmälningsskyldighet.

I denna paragraf stadgad anmälningsskyldighet gäller även annan betalning eller ersättning av pensionsnatur och pension som bestäms på sätt som avses i 26 § 3 mom. folkpensionslagen och som Inte ännu beviljats.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.