825/1982

Given i Helsingfors den 19 november 1982

Förordning om ändring av 5 och 6 §§ utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern ändras 5 och 6 §§ utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896, sådana dessa lagrum lyder, 5 § i förordning av den 5 december 1969 (755/69) och 6 § i sagda förordning och i förordning av den 24 augusti 1973 (687/ 73), som följer:

5 §

Länsstyrelse åligger att under justitieministeriets ledning övervaka och leda utsökningsväsendet i länet.

Länsstyrelsen skall minst en gång om året förrätta en grundlig inspektion av utmätningsmans kansli, över inspektionen skall uppgöras ett protokoll, som skall sändas utmätningsmannen till kännedom. Med anledning av fel och brister, som vid inspektionen möjligen framkommit, skall förklaring avfordras vederbörande utmätningsman eller exekutionsbiträde. Ett exemplar av protokollet jämte förklaringen skall ofördröjligen insändas till statens revisionsverk samt, då skäl till anmärkning framkommit vid inspektion hos stadsfogde, även till magistraten. Om inspektionen skall ytterligare göras anteckning i kassadagboken. Anteckningen skall dateras och undertecknas.

6 §

Justitiemmisteriet har rätt att av exekutiva myndigheter erhålla statistiska uppgifter om utsökningsväsendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter, kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 november 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxett

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.