743/1982

Given i Helsingfors den 8 oktober 1982

Förordning om ändring av folkpensionsförordmngen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 61, 62 och 64 §§,

av dessa paragrafer den sistnämnda sådan den lyder i förordning av den 20 juni 1979 (570/79), som följer:

61 §

Utbetalning av pension inställs i enlighet med 42 § 1 mom. folkpensionslagen, då pensionstagare i de i 36 § 2 mom. eller 36 b § 3 mom. sinnessjuklagen (187/52) avsedda fallen intagits i sinnessjukhus eller i de i 36 § 3 mom. sinnesjuklagen avsedda fallen intagits i anstalt, vårdanstalt eller uppfostringsanstalt som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) eller, med undantag för de i 25 § lagen om socialhjälp (116/56) avsedda fallen förordnats till arbetsinrättning eller tvångsinrättning.

62 §

Fängelsedirektör skall ofördröjligen göra anmälan till pensionsanstalten om pensionstagare, som börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett därjämte ådömt förvandlingsstraff för böter vars verkställighets tid sammanräknad med fängelsestraffet är över tre månader. Anmälan skall även göras, då sådan tid i rannsakningsfängelse som omedelbart har föregått straffverkställigheten avdrages från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.

Föreståndare för i 61 § denna förordning avsedd anstalt eller inrättning skall ofördröjligen göra anmälan till pensionsanstalten om pensionstagare, som intagits i anstalt eller inrättning som avses i sagda paragraf, såframt vistelsen i anstalten eller inrättningen skulle vara över tre månader.

Pensionsanstalten skall på motsvarande sätt även underrättas, då pensionstagarens straff eller vistelse i anstalt eller inrättning upphör.

64 §

I enlighet med 42 § 1 mom. och 43 § 3 mom. folkpensionslagen skall åt pensionstagaren för hans personliga behov månatligen erläggas minst ett belopp som motsvarar folkpensionens basdel.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1982, likväl så att 64 § tillämpas först från och med den 1 januari 1983.

Helsingfors den 8 oktober 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.