702/1982

Given i Helsingfors den 17 september 1982

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519 / 77) 4, 7, 8 och 10 §§, 16 § 4 mom., 49―61 §§, 7 kap., samt 71, 76, 77 och 85 §§ samt

ändras 3 § 1 och 3 mom., 9 och 11 §§, 12 § 1 mom., 14 § 1 mom., 39 §, 44 § 2 och 3 mom., rubriken för 6 kap., 48 §, 66 § 1 mom. samt 75 och 79 §§ som följer:

3 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av specialomsorgerna ankommer på socialstyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.


Inom länet ankommer planeringen, ledningen och övervakningen av specialomsorgerna på länsstyrelsen under de i 1 och 2 mom. nämnda centrala ämbetsverkens tillsyn. Finns specialomsorgsdistrikt inom två eller flera län, skall länsstyrelserna samarbeta med varandra.

9 §

För ordnande av specialomsorger skall kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ha en centralanstalt och en rådgivningsbyrå samt andra behövliga verksamhetsenheter, såsom träningsskolor, skyddade arbetsplatser, daghem, internat och bostäder.

11 §

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kan med annat kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ingå avtal om användning av verksamhetsenhet för ordnande av andra än i 6 § 3 mom. avsedda specialomsorger.

12 §

Då det för varaktigt ordnande av specialomsorger är ändamålsenligt, kan kommunalförbunden för specialomsorgsdistrikten avtala om gemensamt inrättande och upprätthållande av verksamhetsenhet eller del därav.


14 §

Utan hinder av vad som är stadgat i 6 § 1 och 2 mom. kan även kommun ordna specialomsorger.


39 §

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall ombesörja transport mellan kommunalförbundets verksamhetsenheter av den som förordnats till undersökning eller som är föremål för av kommunalförbundet beredda specialomsorger samt annan transport i enlighet med vad som genom förordning stadgas.

44 §

För kostnader som kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt åsamkas för beredande av specialomsorger om person som avses i 40 § betalas ersättning till kommunalförbundet av statens medel.

Kostnader för sådant beredande av specialomsorger om andra än i 40 § avsedda personer som handhas av statlig verksamhetsenhet for specialomsorger skall ersättas staten av kommunalförbundet för det specialomsorgsdistrikt till vilket vederbörande persons hemkommun hör.

6 kap.

Planering och statsandel

48 §

På verksamhet som anordnas med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/ 82), om inte annat är stadgat genom lag.

66 §

Högskola eller annan myndighet betalar till kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt full ersättning fot anläggningskostnader som föranleds av byggande, grundförbättringar, utvidgning och konstruktiv omläggning av de lokaliteter, i dem inberäknade även fasta anläggningar och apparater samt driftskostnader som den begagnar för undervisning och forskning i kommunalförbundets för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenhet ävensom för driftskostnader för underhållet av lokaliteterna. Används emellertid utrymmena även delvis av kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet, skall ersättningen till denna del jämkas.


75 §

Då socialstyrelsen anser det vara nödvändigt, är kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skyldigt att förordna person som handhar specialomsorgsuppgifter att deltaga i en av socialstyrelsen anordnad eller godkänd kompletterande utbildning som rör hans verksamhetsområde, dock minst en gång på tio år.

79 §

Kommun som ordnar specialomsorger samt i 16 § avsedd privat beredare av specialomsorger ar skyldiga att till kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt lämna av detta nödigbefunna uppgiftet och utredningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 101/81
Socialutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 87/82

Helsingfors den 17 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.