698/1982

Given i Helsingfors den 17 september 1982

Lag angående ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) 2 § 3 mom., 8―10 och 13 §§, rubriken för 3 kap. samt 15―24, 26, 31 och 32 §§,

av nämnda lagrum 2 § 3 mom. och 26 § sådana de lyder i lag av den 27 augusti 1976 (726/76), 9, 20 och 31 §§ sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (956/80), 13 § sådan den lyder i lag av den 18 juni 1980 (450/80), 15 och 16 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 18 juli 1975 (588/75), 23 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 mars 1979 (389/79) och 24 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 18 juli 1975 och lag av den 21 december 1979 (1013/79), samt

ändras 3 § 2 och 3 mom. samt 12 §,

av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 27 augusti 1976, som följer:

3 §

Daghem eller del därav kan, om behov av speciell vård eller fostran för barn föreligger, inrättas såsom specialdaghem.

Länsstyrelsen kan av särskild orsak i enskilda fall bevilja undantag beträffande i 1 mom. stadgat största antal vårdplatser.

12 §

På verksamhet som kommun anordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82), om inte annat är stadgat genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 101/81
Socialutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 87/82

Helsingfors den 17 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.