684/1982

Given i Helsingfors den 17 september 1982

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 3, 23 och 24 §§, rubriken för 4 kap., 27―39 §§,43 § 1 mom., 44 § och 50 § 3 mom.,

av dessa 3 § sådan den lyder i lag av den 29 september 1978 (744/78), 24 § sådan den lyder i lag av den 19 december 1980 (930/80), 27 § sådan den lyder i lag av den 18 juni 1980 (448/80), 27 a § sådan den lyder i lag av den 2 september 1976 (788/76), rubriken för 4 kap., 28―31, 33―35, 37―39 §§, 43 § 1 mom. och 44 § sådana de lyder i lag av den 18 juli 1975 (592/75), 32 § sådan den lyder i lag av den 27 augusti 1976 (737/76) och 36 § sådan den lyder i lag av den 29 juni 1978 (507/78), samt

ändras 2 och 13 §§, i 14 § den inledande satsen och 3 mom., i 14 a § den inledande satsen, 19 §, 21 a § 1,3 och 4 mom. samt 25 och 41 §§,

av dessa lagrum 14 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 19 december 1980, den inledande satsen i 14 a § sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1979 (675/79), 19 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 2 september 1976 och den 18 juni 1980, 21 a § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 4 januari 1980 (2/80) och 25 § sådan den lyder i nämnda lag av den 18 juli 1975, samt

fogas till 21 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 4 januari 1980, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 21 b § som följer:

2 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av folkhälsoarbetet ankommer på medicinalstyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.

13 §

Hälsovårdsnämnd skall lämna länsstyrelsen uppgifter om folkhälsoarbete som kommunen utfört.

14 §

Såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter åligger det kommun inom ramen för den realiseringsplan som avses i den i 19 § nämnda lagen:


Med invånare i kommun avses i denna lag person som har hemort i kommunen i enlighet med lagen om befolkningsböcker (141/69). I denna lag anses som invånare i kommunen även sådan finsk medborgare som vistas där och som inte i Finland har hemort som avses i lagen om befolkningsböcker. Med en persons bonings- och hemkommun avses den kommun där han är invånare.

14 a §

Utöver vad som är stadgat i 14 § åligger det kommun, som därtill åläggs genom förordning, att såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter inom ramen för den realiseringsplan som avses i den i 19 § nämnda lagen:


19 §

På verksamhet som kommun anordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82), om inte annat är särskilt stadgat.

21 a §

Med avvikelse från vad som är stadgat i 21 § kan hos patient i långvarig anstaltsvård för uppehälle och vård vid hälsovårdscentral uppbäras en avgift som bestäms enligt grunder varom närmare stadgas genom förordning och som bestäms enligt patientens betalningsförmåga. Vid bestämmande av avgiften iakttages i tillämpliga delar de i 28 § socialvårdslagen (710/82) avsedda grunderna för bestämmande av avgifter för anstaltsvård. Avgiften kan nedsättas eller uppbörden lämnas därhän, om orsak därtill föreligger med hänsyn till patientens utkomstmöjligheter, underhållsskyldighet, bostadsutgifter och vårdtid eller andra synpunkter på vården.


Hälsovårdsnämnden beslutar om avgiften. Nämnden kan dock i enlighet med grunder och allmänna anvisningar som den fastställt förordna tjänsteinnehavare som lyder under den att besluta om bestämmande av avgifter, om nedsättning av avgift eller om att uppbörden av avgift skall lämnas därhän.

Utan hinder av vad som är stadgat annorstädes i lag är person i långvarig anstaltsvård samt folkpensionsanstalten och pensionsskyddscentralen skyldiga att lämna hälsovårdsnämnden eller i 3 mom. avsedd tjänsteinnehavare uppgifter som krävs för bestämmande av avgift som avses i denna paragraf.

Vägrar en person lämna i 4 mom. avsedda uppgifter eller i vinningssyfte lämnar uppenbart felaktiga uppgifter, kan hälsovårdsnämnden bestämma en avgift som sannolikt motsvarar den avgift som borde bestämmas på basen av riktiga uppgifter.

21 b §

I ett i 21 a § 3 mom. avsett beslut av tjänsteinnehavare får ändring inte sökas genom besvär.

Den som är missnöjd med ett i 1 mom. avsett beslut har rätt att på sätt varom närmare stadgas genom förordning få beslutet hänskjutet till hälsovårdsnämnden för behandling. Sådant anspråk skall göras inom fjorton dagar räknat från den tidpunkt då vederbörande fick del av beslutet. Till beslut skall fogas anvisningar om hur det kan hänskjutas till nämnden för behandling.

Ändring i hälsovårdsnämndens beslut om bestämmande av avgift söks genom besvär hos länsrätten inom trettio dagar från delfåendet. Besvär kan inom nämnda tid även inlämnas till hälsovårdsnämnden, som skall sända det jämte eget yttrande till länsrätten.

I länsrättens i 3 mom. avsedda utslag får ändring inte sökas genom besvär.

25 §

Om annat inte är avtalat, beräknas den i 22 § avsedda ersättningen så att till totalbeloppet av driftskostnaderna för hälsovårdscentrals vårdplatser under föregående finansår läggs 10 procent och från detta avdrages avgifter för uppehälle samt övriga driftsinkomster. Såsom inkomst som skall avdragas räknas dock inte ersättningar för sjukvård av andra anstalter, statsandelar till enskild kommun eller kommuns betalningsandelar, ej heller ersättningar enligt denna paragraf. Det på detta sätt beräknade totalbeloppet divideras med totalantalet vårddagar vid hälsovårdscentralen, och kvoten multipliceras med antalet vårddagar för vederbörande patient.

41 §

När medicinalstyrelsen anser det vara behövligt är kommunen skyldig att förordna tjänsteinnehavare som utför folkhälsoarbete att deltaga i sådan kompletterande utbildning på hans område som medicinalstyrelsen anordnat eller godkänt, likväl minst en gång på fem år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 101/81
Socialutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 87/82

Helsingfors den 17 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.