638/1982

Given i Nådendal den 20 augusti 1982

Lag om ändring av 1 och 9 §§ förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. samt 9 § 1 och 3 mom. förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/77) som följer:

1 §

Kommun har förköpsrätt vid köp som gäller i kommunen belägen fastighet av vars areal mera än hälften ligger:

1) inom område för vilket, när köpet ingås, ar fastställd stads- eller byggnadsplan;

2) inom område som, när köpet ingås, i generalplan godkänd av kommunfullmäktige, anvisats i huvudsak för bildande av bostadsområde eller därmed omedelbart sammanhängande byggande av samhällen eller till rekreations- eller skyddsområde; samt

3) inom område för vilket, när köpet ingås, byggnadsförbud gäller för uppgörande av stads- eller byggnadsplan, eller inom område för vilket ministeriet för inrikesärendena med stöd av 32 § byggnadslagen (370/58) utfärdat byggnadsförbud och vilket planeras i huvudsak för bildande av bostadsområde eller därmed omedelbart sammanhängande byggande av samhällen.

9 §

Har kommun beslutat nyttja sin förköpsrätt till såld fastighet, skall kommunen skriftligt anmäla detta till köparen och säljaren samt den häradshövding eller fastighetsdomare inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. Anmälningarna skall göras inom tre månader efter det överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Kommunen skall till anmälan till häradshövdingen eller fastighetsdomaren foga intyg över att kommunens beslut om nyttjande av förköpsrätten delgivits köparen och säljaren i enlighet med 3 mom.


Ovan i 1 mom. avsett beslut skall delges köparen och säljaren på det sätt som är stadgat i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 162/81
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 4/82
Stora utsk. bet. 81/82 och 81 a/82

Nådendal den 20 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.