637/1982

Given i Nådendal den 20 augusti 1982

Lag om ändring av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 kap. 8 § 1 mom. ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) samt

fogas till lagen ett nytt 25 kap. som följer:

23 kap.

Om arvskifte

8 §

Har delägare som i tid fått kallelse inte inställt sig till förrättningen eller skall arvskifte av annan orsak ej förrättas i enlighet med avtal delägarna emellan, skall skiftesmannen förrätta skiftet så att envar delägare tilläggs lott i varje slag av egendom. Dock bör egendom som inte lämpligen kan uppdelas eller skiljas såvitt möjligt läggas på en lott. Ingår i boets tillgångar fordran hos delägare, skall denna tillskiftas honom så långt hans lott förslår. Angående skifte av gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskap gäller vad som är stadgat i 25 kap.


25 kap.

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskap

1 §

Hör till kvarlåtenskap i 7 § lagen om gårdsbruksenheter (188/77) avsedd gårdsbruksenhet från vilken den som brukar denna och medlemmar av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst, har sådan arvinge eller universell testamentstagare som vid skiftestidpunkten är i arvinges ställning och som har tillräckliga yrkesmässiga förutsättningar att idka lantbruk (lämplig övertagare av gårdsbruk) rätt att kräva att denna gårdsbruksenhet jämte därtill hörande lantbrukslösöre oskiftad medtages i hans lott. Lämplig övertagare av gårdsbruk har likaså rätt att kräva att till kvarlåtenskap hotande lägenheter och delar av lägenheter, vilka tillsammans med lägenheter som ägs av honom eller hans make utgör en sådan helhet i lantbrukshänseende att han därav kan få sin huvudsakliga utkomst, medtages i hans lott.

Om annat inte följer av 7 kap. 8 §, är arvinge berättigad att utfå sin laglott ur kvarlåtenskapen utan hinder av vad som är stadgat i detta kapitel.

Stadgandena i detta kapitel angående skifte av gårdsbruksenhet som hör till dödsbo skall tillämpas endast i det fall att annat inte följer av testamente.

2 §

Tillskiftas gårdsbruksenhet i enlighet med 1 § lämplig övertagare av gårdsbruk och avtalar delägarna inte om annat värde för gårdsbruksenheten, skall såsom värde för denna gårdsbruksenhet anses dess med stöd av 45 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) beräknade värde multiplicerat med talet 1,2, då beskattningsvärdet för jordbruksjord medräknats multiplicerat med talet 3,75. Skattefrihet sona möjligen gäller för skogsmark beaktas inte såsom värdeminskning. Detta beräknade värde skall höjas eller sänkas i den mån särskilda förhållanden i anslutning till gårdsbruksenheten, såsom trädbestånds eller byggnaders exceptionella värde eller andra omständigheter, ger anledning därtill. Sådan övertagare av gårdsbruk som gårdsbruksenhet i enlighet med stadgandena i detta kapitel tillskiftas skall i pengar utge ersättning till ett belopp som motsvarar övriga arvingar och universell testamentstagare tillkommande lott eller däri bristande belopp. Skiftesmannen skall bereda övertagare av gårdsbruk en skälig betalningstid om högst två år för betalning av ersättning eller del därav. På ersättningen skall från det arvskiftet vunnit laga kraft betalas ränta enligt räntesatsen för Finlands Banks grundränta vid ifrågavarande tidpunkt. På försenad betalning skall betalas i lag stadgad dröjsmålsränta.

Då skifte vunnit laga kraft får arvinge eller universell testamentstagare som är berättigad till penningvederlag, man att höra ägaren till gårdsbruksenheten, som säkerhet för sin fordran söka inteckning i den gårdsbruksenhet eller den del därav som varit föremål för skifte.

3 §

Kräver två eller flera lämpliga övertagare av gårdsbruk att i 1 § avsedd gårdsbruksenhet i enlighet med detta kapitel skall medtagas i hans lott, skall företräde ges den som har de bästa yrkesmässiga förutsättningarna att idka lantbruk.

Lämplig övertagare av gårdsbruk, som har klart bättre möjligheter att verka i annat yrke eller att eljest få sin egen och sin familjs utkomst annorstädes än på gårdsbruksenheten, har likväl inte företräde framför den som ej har motsvarande färdigheter och utkomstmöjligheter, såvida den sistnämnde har tillräckliga yrkesmässiga förutsättningar att idka lantbruk.

Lämplig övertagare av gårdsbruk, som är stadigvarande bosatt på en till kvarlåtenskapen hörande gårdsbruksenhet och som deltar i dess brukande har likväl, om han har tillräckliga yrkesmässiga förutsättningar att självständigt idka lantbruk, utan hinder av vad som är stadgat i 1 och 2 mom. företräde framför lämplig övertagare av gårdsbruk som inte är stadigvarande bosatt på denna gårdsbruksenhet.

Kan enligt 1―3 mom. inte bestämmas vem av de lämpliga övertagarna av gårdsbruk som har företräde, skall frågan avgöras genom lottning.

4 §

Om även någon annan av arvingarna än övertagaren av gårdsbruket eller universell testamentstagare har tillräckliga yrkesmässiga förutsättningar att idka lantbruk, kan av gårdsbruksenheten i samband med skiftet på det sätt som är stadgat i 2 § sådan arvinge eller universell testamentstagare anvisas områden för bildande av en självständig gårdsbruksenhet. Gårdsbruksenhet kan likväl skiftas endast om avskiljandet av ägorna inte berövar den lämpliga övertagaren av gårdsbruket möjligheten att för den gårdsbruksenhet som läggs på hans lott komma i åtnjutande av sådana stödåtgärder som avses i lagen om gårdsbruksenheter.

Skiftesman kan, utan hinder av vad som är stadgat i 1 §, bestämma att ägor skall tillskiftas även andra delägare. Härvid skall han dock beakta stadgandena i 4 och 5 §§ lagen om gårdsbruksenheter så att avskiljandet av ägorna inte berövar den lämpliga övertagare av gårdsbruket som får gårdsbruksenheten på sin arvslott möjligheten att för denna gårdsbruksenhet komma i åtnjutande av sådana stödåtgärder som avses i lagen om gårdsbruksenheter.

5 §

Lämplig övertagare av gårdsbruk har inte rätt att kräva att gårdsbruksenhet medtages i hans lott, om gårdsbruksenheten i sin helhet eller huvudsakligen är belägen på område för vilket stadsplan gäller eller som är belagt med byggnadsförbud på grund av uppgörande eller ändring av stadsplan eller som i byggnadsplan eller fastställd generalplan anvisats för annat ändamål än jord- och skogsbruk.

Såvida i 1 mom. avsedd plan omfattar endast en del av gårdsbruksenheten, kan stadgandena i detta kapitel tillämpas på den återstående delen, om denna uppfyller de i 1 § stadgade villkoren.

6 §

Övertagare av gårdsbruk som fått t 1 § avsedd gårdsbruksenhet på sin lott är skyldig att odla gårdsbruksenheten och själv regelbundet deltaga i arbetet.

7 §

Överlåter övertagare av gårdsbruk, som i enlighet med 1, 2 och 4 §§ fått gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskapen på sin arvslott, denna gårdsbruksenhet eller väsentlig del därav till annan än sin bröstarvinge eller dennes make innan tio år förflutit från arvskiftet, är han skyldig att ersätta övriga arvingar och universell testamentstagare för den del av skillnaden mellan priset vid överlåtelsen och gårdsbruksenhetens enligt 2 § beräknade värde som skulle ha belöpt sig på deras lotter, likväl med beaktande av värdeökning eller värdeminskning som beror på odlarens åtgärder.

Överlåter övertagare av gårdsbruk under ovan nämnd tid av annan orsak än försvagat hälsotillstånd eller motsvarande särskilt skäl rätten att odla lägenheten till annan än sin make, bröstarvinge eller dennes make, eller fullgör övertagaren eljest inte sina skyldigheter enligt 6 §, är han skyldig att till övriga arvingar och universell testamentstagare betala ersättning för den det av skillnaden mellan lägenhetens gängse värde och det i 2 § avsedda värdet som skulle ha belöpt sig på deras lotter. Lägenhetens gängse värde skall bestämmas enligt den tidpunkt då ersättningsanspråket framställdes.

Vad som i 1 och 2 mom. är stadgat om övertagare av gårdsbruk har motsvarande tillämpning på övertagarens bröstarvinge eller dennes make till vilken han under sin livstid överlåtit gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskap eller del därav.

Vad som i 1―3 mom. är stadgat om ersättningsskyldighet tillämpas dock inte, om överlåtelsen grundats på tvångsinlösen eller annat därmed jämförligt förfarande eller om gårdsbruksenheten eller del därav, utan att ovan avsett förfarande inletts, genom köp eller annorledes frivilligt överlåtits för sådant ändamål för vilket området kunde ha inlösts.

Talan angående i 1―3 mom. nämnd ersättning skall väckas inom sex månader från det arvinge eller universell testamentstagare fick kännedom om överlåtelsen eller försummelse av skyldighet som avses i 6 §, likväl senast inom fem år från det gårdsbruksenheten eller odlingsrätten överläts eller övertagaren av gårdsbruket upphörde att odla gårdsbruksenheten.

8 §

Innan sådant slutligt arvskifte förrättas på vilket tillämpas stadgandena i detta kapitel, skall skiftesmannen hos lantbruksbyrån , i det lantbruksdistrikt inom vilket den till kvarlåtenskapen hörande gårdsbruksenheten är belägen begära utlåtande om:

1) huruvida gårdsbruksenheten är sådan att odlaren kan få sin huvudsakliga utkomst av den;

2) huruvida lämplig övertagare av gårdsbruk som önskar att gårdsbruksenheten i enlighet med detta kapitel skall medtagas i hans arvslott har tillräckliga yrkesmässiga förutsättningar att idka lantbruk;

3) vem av flera sådana lämpliga övertagare av gårdsbruk, vilka önskar att gårdsbruksenheten i enlighet med detta kapitel skall medtagas i deras arvslotter, som har de bästa yrkesmässiga förutsättningarna att idka sådant lantbruk som kan komma i fråga;

4) huruvida från gårdsbruksenhet i samband med skifte kan överlåtas ägor till andra delägare, med beaktande av stadgandena i 4 § i detta kapitel; samt

5) vilket det beräknade värdet för gårdsbruksenheten är enligt 2 § i detta kapitel.

Godkänner delägare inte lantbruksbyråns utlåtande, kan han angående i 1 mom. nämnda omständigheter begära utlåtande av jordbruksstyrelsen. I utlåtandet får ändring inte sökas genom besvär.

9 §

Efterlevande make som är delägare i dödsbo har vid avvittring som verkställs mellan honom och de gemensamma arvingarna till den avlidna maken rätt att kräva att gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskapen läggs på hans lott, såvida han har tillräckliga yrkesmässiga förutsättningar att idka lantbruk. Vid avvittringen skall härvid, utöver vad som därom eljest är stadgat, i tillämpliga delar iakttagas vad som är stadgat i detta kapitel.

10 §

Närmare stadganden om tillämpningen av stadgandena i 8 § i detta kapitel utfärdas vid behov genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1983. Den tillämpas på gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskapen efter person som avlidit sedan lagen trätt i kraft.

Vad som i 7 § är stadgat om överlåtelse av gårdsbruksenhet till bröstarvinge eller dennes make skall även tillämpas på gårdsbruksenhet som överlåtits till adoptivbarn som adopterats före den 1 januari 1980 eller till adoptivbarnets make.

Regeringens proposition 149/80
Lagatsk. bet. 2/82
Stora utsk. bet. 59/82

Nådendal den 20 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.