617/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 99 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 20 juni 1974 och den 11 augusti 1978 (507/74 och 620/78). som följer:

99 §

Då för beslut, protokollsutdrag eller handling varigenom tillstånd eller rätt beviljats eller fastställts, enligt denna lag skall erläggas stämpelskatt, kan finansministeriet, om särskilda skäl föreligger, på ansökan förordna att länsskatteverket skall återbetala det erlagda skattebeloppet eller skäligbefunnen del därav eller i motsvarande mån avlyfta eller minska icke erlagt skattebelopp.

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan och på villkor som det bestämmer bevilja sammanslutning, anstalt eller stiftelse vars medel används uteslutande för allmännyttigt ändamål partiell eller fullständig befrielse från erläggande av stämpelskatt.

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i denna paragraf avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även om det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är 100 000 mark eller mindre.

I beslut som givits med stöd av 1 mom. i denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 103/81
Statsutsk. bet. 29/82
Stora utsk. bet. 82/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.