611/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag angående ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 20 juni 1974 och den 11 augusti 1978 (502/74 och 613/78), som följer:

14 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan avlyfta arbetsgivare påförda, i 10 § avsedda skattetillägg och -förhöjningar samt i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt avsedd dröjsmålsränta och restavgift ävensom ränta som skall erläggas med anledning av uppskov. Finansministeriet kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas eller har redovisats till folkpensionsanstalten.

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även då det belopp vars avlyftande sökts är 100000 mark eller mindre.

Skatteuppbördsmyndighet kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av belopp som med stöd av 10 § påförts arbetsgivare. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl övertaga avgörandet av uppskovsärende. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 103/81
Statsutsk. bet. 29/82
Stora utsk. bet. 82/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.