608/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 128 § beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 juni 1974 (499/74),

ändras 125 § och 126 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 125 § i lag av den 11 augusti 1978 (623/78) och 126 § 2 mom. i nämnda lag av den 20 juni 1974, samt

fogas till lagen en ny 125 a § som följer:

125 §

På ansökan kan befrielse från statsskatt beviljas av finansministeriet, och från kommunalskatt av kommunfullmäktige eller, på grund av bemyndigande i reglemente, av kommunstyrelsen. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis. Befrielse kan beviljas,

1) om skattskyldig fysisk persons skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den förmögenhet som står till hans och hans familjs förfogande av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen nedgått,

2) om den skattskyldige avlidit och efterlämnat make, barn eller andra arvingar vilkas försörjning huvudsakligen varit beroende av den skattskyldiges förtjänster, och om det skulle vara uppenbart oskäligt att indriva skatten,

3) om den skattskyldige bör anses ha misstagit sig beträffande innehållet i skattelättnadsstadganden eller andra skattestadganden och misstaget inte med beaktande av omständigheterna kan anses förorsakat av den skattskyldiges vårdslöshet eller underlåtelse och om det till följd av fallets karaktär eller av andra särskilda omständigheter föreligger skäl för befrielse från skatt, eller

4) om det av annat särskilt skäl vore uppenbart oskäligt att indriva skatten.

Om befrielse beviljats från ovan i 1 mom. nämnd skatt, gäller befrielsebeslutet även ränta som motsvarar dröjsmålsränta, dröjsmålsränta, restavgift och anståndsränta. Finansministeriet kan särskilt bevilja befrielse från ovan avsedda dröjsmålspåföljder även då de redovisats eller borde redovisas till annan skattetagare än staten.

Skattestyrelsen avgör ansökan då de belopp vilkas avlyftande söks och vilka finansministeriet kan avlyfta är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl övertaga avgörandet av principiellt viktigt ärende. Finansministeriet kan innan ansökan avgörs inhämta utlåtande av den skattelättnadsnämnd som verkar i samband med skattestyrelsen.

Vad som i denna paragraf är stadgat om skattskyldig gäller i tillämpliga delar även den som enligt lag är ansvarig för skatt.

Skatteuppbördsmyndighet kan under ovan i 1 mom. nämnda förutsättningar bevilja uppskov med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan av särskilt skäl övertaga avgörandet av uppskovsärende. Uppskov beviljas på villkor söm bestäms av finansministeriet.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär. I beslut av kommunal myndighet får ändring dock sökas på det sätt som är stadgat i 139 § 2 mom. kommunallagen (953/76).

125 a §

Skattelättnadsnämnden har en ordförande och sex andra medlemmar, vilka jämte suppleanter förordnas av statsrådet för fem år i sänder. Av medlemmarna skall en förordnas bland tjänstemännen vid finansministeriet och en bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisationer. I nämnden skall såvitt möjligt olika grupper av skattebetalare vara företrädda.

Av skattelättnadsnämndens ordförande fordras juris kandidatexamen. Samtliga medlemmar i nämnden skall vara förtrogna med beskattning.

På skattelättnadsnämnden tillämpas vad söm är bestämt om kommittéer.

126 §

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande söks ar högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även om det belopp vars avlyftande sökts är 100 000 mark eller mindre.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 103/81
Statsutsk. bet. 29/82
Stora utsk. bet. 82/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.