602/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag om ändring av 96 a och 96 b §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 96 a och 96 b §§ beskattningslagen av den 12 december 1958,

dessa lagrum sådana de lyder, 96 a § ändrad genom lagar av den 25 juli 1975 och den 26 maj 1978 (611/75 och 389/78) samt 96 b § ändrad genom lagar av den 28 juni 1968 och den 31 december 1974 (390/68 och 1023/74) samt nämnda lag av den 26 maj 1978, som följer:

96 a §

Besvär får inte, utom då vederbörande beviljats i 96 c § stadgat besvärstillstånd, anföras över länsrätts utslag till den del utslaget gäller:

1) naturaförmån;

2) skatteplikt för eller skattepliktigt belopp av resekostnadsersättning, dagtraktamente, representationsmedel eller annan med dem jämförbar ersättning;

3) avdrag på grund av bestående men, åsamkat av sjukdom, lyte eller skada, eller avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga;

4) avdrag från löneinkomst för utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande eller frågan om huruvida utgifter, som fysisk person, sammanslutning eller dödsbo yrkat att skall avdragas såsom utgift för inkomstens förvärvande eller bibehållande, helt eller till någon del skall anses utgöra icke avdragsgilla levnadskostnader;

5) belopp som med stöd av 17 b § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall anses utgöra den skattskyldiges eller hans makes förvärvsinkomst;

6) avdragsgillhet för representationsutgifer; eller

7) särskilt bestämt värde av byggnad eller konstruktion, om detta fastställts till lägre belopp än 400 000 mark.

96 b §

Besvär får ej heller utan besvärstillstånd anföras över länsrätts utslag till den del utslaget gäller frågan om inkomst är skattepliktig eller beloppet av beskattningsbar inkomst, såvida det inkomstbelopp beträffande vilket utslaget går parten emot uppenbart är mindre än 4 000 mark eller såvida det uppenbart är mindre än 20 000 mark och tillika understiger en tiondedel av den skattskyldiges hela beskattningsbara inkomst sådan den fastställts vid beskattningen.

Vid uträkning av ovan avsedda markbelopp beaktas inte de fall som avses i 96 a § 1―6 punkterna. Som det totala inkomstbeloppet anses, då besvär angår statsbeskattning, den skattskyldiges hela beskattningsbara inkomst sådan den fastställts i statsbeskattningen och, då besvär angår kommunalbeskattning, den skattskyldiges hela beskattningsbara inkomst sådan den fastställts i vederbörande kommun eller, i fråga om inkomst som för beskattning fördelats på skilda kommuner, totalbeloppet av denna inkomst.

Beträffande skatteplikt för tillgångar eller beloppet av beskattningsbar förmögenhet får besvär ej heller utan besvärstillstånd anföras över länsrätts utslag, såvida det förmögenhetsbelopp beträffande vilket utslaget går parten emot uppenbart är mindre än 200 000 mark.

Då förmögenhetens belopp uträknas, beaktas inte det värde av byggnad eller konstruktion som avses i 96 a § 7 punkten.

Utan hinder av det i 1 och 3 mom. stadgade förbudet får besvär anföras, såvida ändring på samma grund yrkats i statens inkomstbeskattning, kommunalbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen eller i två av dem och besvär är tillåtna i fråga om någon beskattning i vilken ändring söks.

Över skatteförhöjning som påförts eller yrkats på grund av ökning av skatt eller antalet skattören, förorsakad av viss del av inkomst eller förmögenhet, får besvär inte anföras utan besvärstillstånd, såvida det är förbjudet att anföra besvär angående nämnda inkomst eller förmögenhet, över ränta som motsvarar dröjsmålsränta får besvär ej heller anföras utan besvärstillstånd, om besvär inte får anföras angående den inkomst eller förmögenhet som efterbeskattats eller beträffande vilken efterbeskattning yrkats.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Denna lag tillämpas första gången vid besvär över 1981 års beskattning.

Regeringens proposition 64/82
Andra lagutsk. bet. 7/82
Stora utsk. bet. 110/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.