588/1982

Given i Nådendal den 23 juli 1982

Lag angående temporär ändring av 9 och 15 §§ lagen om länsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/74) 15 § 2 mom. samt

fogas temporärt till 9 § nya 2 och 3 mom. som följer:

9 §

Skatteärenden i vilka det är fråga enbart om naturaförmån, resekostnadsersättning, dagtraktamenten och representationsmedel, om avdrag på grund av bestående men åsamkat av sjukdom, lyte eller skada eller om avdrag från löneinkomst för utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande kan länsrätten likväl på föredragning avgöra med en ledamot, såvida föredraganden och ledamoten är eniga om avgörandet.

Då länsrätt avgör ärenden med en ledamot skall dessa föredragas för det länsråd som är ordförande i länsrätten eller för länsråd eller äldre länsassessor vid länsrätten som förordnats av dess ordförande.

15 §

Föredragande får utan att föredraga ärende på länsrättens vagnar infordra bemötanden och förklaringar samt akten och utlåtande av myndighet som tidigare avgjort ärendet ävensom annan motsvarande, för avgörande av ärendet behövlig utredning. Föredraganden får även utsätta i 14 § 3 mom. avsedd tid för avgivande av bemötande eller förklaring. Notarie, avdelningssekreterare eller byråsekreterare kan förordnas att vidtaga i detta moment avsedda åtgärder i föredragandens ställe.Denna lag träder i kraft den 1 september 1982 och gäller till och med den 31 december 1984. Lagen skall tillämpas på ärenden som under dess giltighetstid avgörs vid länsrätterna.

Regeringens proposition 56/82
Andra lagutsk. bet. 8/82
Stora utsk. bet. 111/82

Nådendal den 23 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.