572/1982

Given i Nådendal den 23 juli 1982

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 30 § 4 mom. 14 a-punkten och 6 mom., 39 § 5 mom., 42 § 1 mom. samt 43 och 44 §§,

av dessa lagrum 30 § 4 mom. 14 a-punkten sådan den lyder i lag av den 10 juli 1981 (527/81) och 6 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juli 1978 (588/78), 39 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 18 juni 1971 (499/71) och 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 december 1970 (767/70), samt

fogas till 30 § 4 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 28 juli 1978, en ny 14 b-punkt och till 39 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 30 december 1965 och den 12 januari 1973 (705/65 och 8/73) samt nämnda lagar av den 11 december 1970 och den 18 juni 1971, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. och det ändrade 5 mom. blir 6 mom., som följer:

30 §

Såsom årsinkomst räknas likväl icke:


14 a) andra förmåner enligt de olika lagarna om obligatorisk olycksfallsförsäkring än olycksfalls- och familjepension livränta och försörjningspension;

14 b) förmån som utges- vid utbildning för återställande eller förbättrande av arbets- och förtjänstförmågan eller vid utbildning med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76);


Vad som i denna paragraf avses med arbetsinkomst stadgas genom förordning, likväl så att med arbetsinkomst även jämställs dagpenning på grund av arbetsoförmåga eller härmed jämförbar kompensation för inkomstbortfall.

39 §

Med avvikelse från vad som är stadgat i 3 mom. begynner rätt till invaliditetspension vid ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträtt, om den försäkrade blivit arbetsoförmögen medan han uppburit arberslöshetspension. Detsamma gäller förankrad som medan han uppbär frontmannapension blivit arbersoförmögen och därvid uppburit arbetslöshetspension enligt lag, stadgande eller bestämmelse som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/ 61) eller enligt lagen om sjömanspensioner (72/56).

Vid tillämpning av 1 mom. i denna paragraf beviljas arbetslöshetspension dock tidigast med verkan från ingången av den tredje månaden efter den under vilken i 22 c § 1 mom. nämnt intyg utfärdades eller, om pensionen beviljas på grundvalen av uppnått maximibelopp för dagunderstöd, med verkan från ingången av månaden efter den under vilken intyget utfärdades.

42 §

För verkställighet av straff inställs utbetalningen av pension till pensionstagare, som avtjänar straff i straffanstalt, vid ingången av den pensionsperiod som följer närmast efter det att fängelsestraff om tre månader eller därutöver ådömt förvandlingsstraff för böter har avtjänats. Om sådan tid i rannsakningsfängelse som omedelbart har föregått verkställigheten av straffet avdrages från straffet, inställs utbetalningen av pensionen på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget har räckt tre månader, likväl tidigast räknat från ingången av den pensionsperiod som följer närmast efter den beräknade inledningstidpunkten för avtjänandet av straffet. Pensionsutbetalningen inställs likaså vid ingången av den pensionsperiod som följer närmast efter det tre månader förflutit från det pensionstagaren intagits för sådan i förordning stadgad vård på allmän anstalt, för vilken vårdavgift inte skall uppbäras hos patienten. Har utbetalningen av pension inställts i fall som avses i 36 § 2 och 3 mom. eller 36 b § 3 mom. sinnessjuklagen, skall till pensionstagaren likväl utges en genom förordning särskilt fastställd del av pensionen för att av honom själv användas för personliga behov.


43 §

Har pensionstagare intagits för vård på anstalt eller placerats för vård i enskilt hem, kan pensionen, med pensionstagarens eller hans förmyndares medgivande eller om det av nedan i 44 § 1 mom. nämnd orsak inte kan anses ändamålsenligt att pensionen utbetalas till pensionstagaren själv, för betalning av de för vården uppburna avgifterna under vårdtiden utbetalas till den kommunala nämnd eller det kommunalförbund som anstalten lyder under eller som placerat pensionstagaren i ovan avsedd vård.

Under ovan i 1 mom. nämnda förutsättningar kan pensionen även utbetalas till den anstalt där pensionstagaren vårdas eller som placerat pensionstagaren annorstädes för vård. Till privat vårdanstalt kan pensionen utbetalas endast i det fall att pensionstagaren placerats där av ovan i 1 mom. avsedd myndighet eller av staten, kommun eller kommunalförbund tillhörig anstalt som ger sitt samtycke till pensionsutbetalningen.

På pension som utbetalts med stöd av 1 eller 2 mom. får innehållas endast ett belopp som motsvarar vårdavgiften för den månad för vilken pensionsraten utgår. Då pensionsraten förfallit till betalning skall till pensionstagaren omedelbart betalas minst en genom förordning särskilt fastställd del av pensionen för att av honom själv användas för personliga behov, såvida inte pensionsanstalten av nedan i 44 § 1 mom. nämnd orsak har beslutat om användande av pensionen för detta ändamål på annat sätt.

44 §

Kan utbetalning av pension till pensionstagaren själv inte anses ändamålsenlig på grund av pensionstagarens levnadssätt, på grund av att pensionstagaren är sjuk eller av annan särskild orsak och har förmyndare inte förordnats för honom, kan pensionsanstalten besluta att pensionen skall utbetalas till socialnämnden i den kommun där pensionstagaren är bosatt för att användas för vård av pensionstagaren och i 42 § avsedda anhöriga till honom eller, med samtycke av den som föreslagits som mottagare av pensionen och sedan socialnämnden hörts, till pensionstagarens make eller annan lämplig person.

Med stöd av 1 mom. utgående pension får användas för återbetalning av socialhjälp endast såvida fråga är om förskott enligt 34 § lagen om socialhjälp. Inte heller i annat fall får sålunda utbetald pension utan vägande skäl mot pensionstagarens vilja användas för annan än sådan vård som lämnats under den månad, för vilken pensionsraten utgår. Åtnjuter pensionstagaren i 43 § avsedd vård, gäller i fråga om användningen av enligt 1 mom. uttagen pension för betalning av anstaltsvårdsavgifter vad som är stadgat i 43 § 3 mom.

Framställning om utbetalning av pension i enlighet med 1 mom. till annan än pensionstagaren själv kan göras av pensionstagaren, hans make, annan anhörig eller den som huvudsakligen dragit försorg om honom, socialnämnden eller folkpensionsanstaltens lokalbyrå.


Denna lags 30 § 4 mom. 14 a- och 14 bpunkter samt 6 mom. träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas vid fastställande av understödsdel för år 1982.

Denna lags 42 § 1 mom. samt 43 och 44 §§ träder i kraft den 1 oktober 1982.

Denna lags 39 § 4 och 6 mom. träder i kraft den 1 augusti 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lag träder i kraft.

Regeringens proposition 80/82
Socialutsk. bet 17/82
Stora utsk. bet 102/82

Nådendal den 23 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.