531/1982

Given i Nådendal den 9 juli 1982

Lag om ändring av 78 och 79 §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 78 § och 79 § 2 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958,

dessa lagrum sådana de lyder, 78 § i lag av den 13 juli 1962 (374/62) och 79 § 2 mom. i lag av den 23 december 1977 (1002/77), som följer:

78 §

Så snart det vid beskattningen påförda totala antalet skattören för kommuns vidkommande är uträknat skall detta av skattenämnden meddelas kommunstyrelsen. Likaså skall skattenämnden meddela de kyrkliga myndigheterna det totala antalet kyrkoskattören. Kan uppgift om detta antal inte inväntas utan att slutförandet av beskattningen alltför mycket fördröjs, skall skattenämnden uppskatta det totala antalet skattören och därom senast den 16 september underrätta kommunstyrelsen och de kyrkliga myndighterna. På detta sätt kan skattenämnden förfara även i de fall då utredning saknas endast om ett sådant antal skattören som inte nämnvärt kan inverka på det totala antalet.

79 §

Skattebyrån skall genom multiplikation av uttaxeringen per skattöre med det fastställda antalet skattören fastställa den kommunalskatt och den kyrkoskatt som varje skattskyldig skall erlägga samt debitera kommunal- och kyrkoskatten. 1 de fall som nämnts i 62 § fastställs kommunalskatten i enlighet med uttaxeringen per skattöre i Helsingfors stad.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 57/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 7/82
Stora utsk bet. 72/82

Nådendal den 9 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.