498/1982

Given i Nådendal den 24 juni 1982

Lag angående ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 38 §, 39 § 1 mom. och 69 § 1 mom.,

av dessa lagrum 38 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1975 (521/75), som följer:

38 §

Vid vägförrättning skall bland annat:

1) beslutas om rättigheter och skyldigheter som föranleds av anläggning av ny väg och flyttning av väg;

2) beslutas om grundande av vågrätt till sådan väg till vilken annan än fastighetens ägare eller innehavare inte tidigare haft bestående rätt;

3) beslutas om medgivande av ovan i 12 och 13 §§ avsedda rättigheter;

4) beslutas om rätt till mark som behövs för förbättring av väg, i det fall att fastighetens ägare inte samtyckt till upplåtelse av marken;

5) behandlas de i 5 § lagen om rätt till förutvarande vägområde (245/54) avsedda frågorna om upplåtande av förutvarande vägmark till begagnande såsom enskild väg; samt

6) behandlas frågan om förutvarande vägs läge och bredd och huruvida någon har rätt till väg eller motsvarande, på annan kg grundad bestående bruksrätt, om ovisshet därom uppstår.

Har vägförrättning anhängiggjorts med stöd av någon punkt i 1 mom., kan vid förrättningen avgöras även andra i momentet avsedda ärenden som gäller ifrågavarande väg.

I samband med anhängiggjord vägförrättning kan beslutas om åtgärder som avses i 69 § samt om grundande av vägrättigheter även till annan väg än den som förrättningsförordandet avser, ifall vägarna ansluter sig till varandra och ett dylikt utsträckande av förrättningen är påkallat.

39 §

Rätt att kräva vägförrättning och att vid förrättningen föra talan tillkommer fastighetens ägare och kommunen.


69 §

Beslut att ansluta väg eller vägdel till väglagets väg eller att avskilja sådan därifrån samt om sammanslagning av två eller flera väglag eller om delning eller indragning av väglag fattas, i enlighet med vad en ändamålsenlig väghållning bör anses påkalla, vid vägnämndens förrättning eller vid anhängig vägförrättning.Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 264/81
Trafikutsk. bet. 2/82
Stora utsk. bet. 57/82
Stora utsk. bet. 57 a/82

Nådendal den 24 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Jarmo Wahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.