491/1982

Given i Nådendal den 24 juni 1982

Lag om ändring av 136 § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 136 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 23 april 1965 (233/65), som följer:

136 §

Byggherre eller den som vidtar åtgärd är skyldig att för gransknings; och tillsynsuppgifter som behövs för genomförande av byggnadsarbete eller som förutsätts i 124 a § erlägga avgift till kommunen enligt grunder som bestämts i en av kommunfullmäktige godkänd taxa. Det kan föreskrivas att avgiften skall uppbäras även innan den åtgärd vidtagits till vilken avgiften hänför sig. Blir åtgärden likväl inte vidtagen skall avgiften till denna del återbäras.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 45/82
Andra lagutsk. bet. 2/82
Stora utsk. bet. 58/82

Nådendal den 24 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.