441/1982

Given i Helsingfors den 11 juni 1982

Lag angående ändring av lagen om konstindustriella högskolan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. och 7 § lagen den 19 januari 1973 om konstindustriella högskolan (52/73) samt

fogas till lagen en ny 1 a §, till 2 § nya 2 och 3 mom. samt till lagen en ny 2 a § som följer:

1 a §

Högskolans hemort är Helsingfors stad. Vid behov kan högskolans institutioner förläggas även till andra orter.

2 §

I sina interna angelägenheter åtnjuter högskolan självstyrelse på sätt genom förordning stadgas.

Högskolan skall vid beredningen av en lag eller förordning som rör enbart den beredas tillfälle att avge utlåtande i saken.

2 a §

Till högskolan hör dess lärare, forskare, övriga personal och studerande.

6 §

Medlemmarna i de kollegiala förvaltningsorgan som utövar högskolans beslutanderätt kan utses genom val som förrättas inom högskolan på sätt genom förordning stadgas. Valberättigad är var och en som hör till högskolan och valbar varje myndig valberättigad som är finsk medborgare eller tjänsteman i Finland.

7 §

Till vakant professur kan på kallelse utnämnas person vars kompetens för tjänsten är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till högskolans uppgift är ändamålsenligt att utnämna.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1983. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 192/81
Kulturutsk. bet. 3/82
Stora utsk. bet. 50/82

Helsingfors den 11 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.