414/1982

Given i Helsingfors den 4 Juni 1982

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner 12 § 4 mom., 13 §, 15 § 1 mom., 16 a § och 18 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder. 12 § 4 mom. i lag av den 14 januari 1982 (31/82), 13 och 16 a §§ i lag av den 18 juli 1975 (568/75), 15 § 1 mom. i lag av den 27 november 1981 (808/81) samt lo § 4 § mom. i lag av den 10 december 1971 (851/71), som följer:

12 §

Pensionens maximibelopp beräknas så, att till pension som utgår enligt denna lag fogas

för varje barn, som inte fyllt 16 år, i 30 b § folkpensionslagen stadgat barntillägg enligt den i 27 § folkpensionslagen avsedda andra kommungruppen,

i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av det avdrag som skall göras från pensionen på grund av andra pensioner och betalningar som tillkommer förmånstagaren, pension i enlighet med denna lag likväl oförändrad, om den beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom., och

i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd pension, dagpenning, livränta eller ersättning, med de undantag som är stadgade i nämnda paragrafs 6 mom.,

och om dessa tillsammans eller, såvida sådana betalningar inte finns, pension som utgår enligt denna lag överstiger samordningsgränsen, avdrages den överskjutande delen från pension som utgår enligt denna lag.


13 §

Pensionsbeloppet skall beräknas ånyo,

om förmånstagare, sedan pensionen beräknats på ovan stadgat sätt, befinns ha rätt till pension, dagpenning, livränta eller ersättning som skall beaktas då pensionsbeloppet beräknas; eller

om beloppet av dylik pension, dagpenning, livränta eller ersättning ändras till följd av självrättelse eller sökande av ändring; samt

på ansökan av förmånstagare, om pensionens, dagpenningens, livräntans eller ersättningens belopp väsentligt förändrats.

15 §

Ålders- och invalidpenston betalas, om inte annat följer av stadgandena i 15 a §, från ingången av månaden näst efter den under vilken rätten till pension uppkommit, likväl tidigast från ingången av månaden näst efter den då löneutbetalningen upphört. Arbetslöshetspension betalas från ingången av den kalendermånad som följer närmast efter det två månader förflutit från den tidpunkt då intyg som avses i 9 a § 1 mom. utfärdats eller, om pensionen beviljas på grund av att maximitiden för dagunderstöd uppnåtts, från ingången av den månad som följer efter utfärdandet av intyget.


16 a §

Har förmånstagare rätt att uppbära på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring grundad dagpenning eller olycksfallspension, på stadgandena i trafikförsäkringslagen grundad fortlöpande ersättning för egen skada eller på lagen om skada, ådragen i militärtjänst grundad livränta, kan pension som utgår enligt denna lag, utan hinder av vad i 11 och 12 §§ är stadgat, utgå till fullt belopp till dess dagpenningens, olycksfallspensionens, livräntans eller ersättningens belopp är slutligt fastställt. Förmånstagares rätt till nämnd dagpenning, olycksfallspension, livränta eller ersättning övergår på statskontoret till den del den motsvarar det belopp som på grund av ovan nämnda prestationer skall avdragas från pensionen.

18 §

Arbetslöshetspension upphör utan särskilt beslut sedan sex månader eller i förordning stadgad längre tid förflutit från den tidpunkt då arbetskraftsmyndighets intyg utfärdats, såvida inte statskontoret dessförinnan tillställts av arbetskraftsmyndighet utfärdat nytt intyg över att pensionstagaren inte kan anvisas i 9 a § avsett arbete. Om arbetslösheten fortsätter eller börjar ånyo sedan pensionen upphört, begynner pension utgå enligt samma grunder som den tidigare pensionen, såvida inte längre tid än två år förflutit från det pensionen upphörde. Härvid jämställs vid tillämpning av 9 a § den tid under vilken pension utgår med ersättningsdagar, och pensionen betalas räknat från ingången av månaden närmast efter den under vilken det i 9 a § nämnda intyget utfärdades, om av intyget framgår att arbetslöshetsunderstöd eller -ersättning inte betalts till förmånstagaren efter det arbetslöshetspensionen upphörde. Med stöd av utredning som statskontoret godkänt kan pension vid fortsatt arbetslöshet beviljas även retroaktivt för högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Vad som gäller samordning av olycksfallspension tillämpas på motsvarande sätt på livränta som baserar sig på stadgandena i lagen om olyckfallsförsäkring.

Regeringens proposition 46/82
Socialutsk. bet. 9/82
Stora utsk. bet. 52/82

Helsingfors den 4 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.