411/1982

Given i Helsingfors den 4 juni 1982

Lag angående ändring av 6 och 7 §§ lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 mom. lagen den 5 april 1930 om stiftelser, sådant det lyder i lag av den 13 juli 1964 (400/64), och

fogas till 6 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

Såvida vid grundande av stiftelse denna skall tillfalla egendom som kan ägas och besittas endast med sådant tillstånd av statsrådet varom är stadgat i lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39), får stiftelsen införas i registret först sedan den fått sagda tillstånd.

7 §

I stiftelseregistret skall antecknas:

1) stiftelses namn, hemort och ändamål;

2) vem eller vilka som utgör stiftelsens styrelse samt, om i styrelsen ingår enskilda personer, namn, medborgarskap och hemort för dessa samt för dem som har rätt att teckna stiftelsens namn; och

3) om stiftelsen är en sådan stiftelse som avses i 2 § 1 mom. lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier, ett omnämnande härav, såvida inte statsrådet med stöd av 3 c § i nämnda lag medgivit undantag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 82/82
Andra lagutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 66/82

Helsingfors den 4 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.