399/1982

Given i Helsingfors den 28 maj 1982

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 94 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder devis ändrat genom lagar av den 31 december 1974 (1023/74 och 1025/74), samt

ändras 82 §, 82 a § 1 mom., 93 och 95 §§, 112 § 4 mom. samt 113 § 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 82 § ändrad genom lagar av den 31 december 1974 och den 23 december 1977 (1024/74 och 1002/77), 82 a § 1 mom. i sistnämnda lag, 93 § ändrad genom lagar av den 31 december 1974 och den 25 juli 1975 (1023/74 och 611/75), 95 § och 112 § 4 mom. i lag av den 31 december 1974 (1023/74) samt 113 § 5 mom. i lag av den 12 juni 1964 (321/64), samt

fogas till lagen en ny 93 a § som följer:

82 §

Har skattskyldig utan egen förskyllan på grund av räknefel eller därmed jämförbart misstag eller på grund av att skattenämnden till någon del inte prövat saken undgått stadgad skatt eller del därav, eller har skattskyldig av nämnda orsak eller på grund av bristfällig eller felaktig utredning eller annat fel påförts för mycket i skatt, skall beskattningen rättas, öm ärendet inte avgjorts genom beslut på skatteanmärkning eller besvär (skatterättelse).

Skatterättelse till den skattskyldiges nackdel kan göras inom två år efter det år under vilket beskattningen verkställts. Skatterättelse till den skattskyldiges fördel kan göras inom fem år efter det år under vilket den ordinarie beskattningen verkställts eller även senare, om den skattskyldige under de fem på verkställandet av den ordinarie beskattningen följande åren framställt i 3 mom. avsett skriftligt yrkande på rättelse. Yrkande på rättelse av efterbeskattning eller av beslut angående beskattning som av rättsmedelsinstans återförvisats till skattenämnd för förnyat verkställande får dock utan hinder av den ovan angivna tiden framställas inom 60 dagar efter den dag då den skattskyldige fick del av beslutet. Görs skatterättelse till den skattskyldiges nackdel, skall han, såvitt möjligt, innan rättelse sker beredas tillfälle att bli hörd i saken.

Skatterättelse anhängiggörs på skriftligt yrkande av den skattskyldige eller av annan som enligt 91 § 1 mom. är berättigad att söka ändring eller på myndighets initiativ. Skattenämnden skall behandla av den skattskyldige eller av annan i 91 § 1 mom. avsedd person anförda besvär över den ordinarie beskattningen såsom skatterättelse. Hör undersökningen av ärende som avses i besvären inte med stöd av 1 mom. till området för skattenämndens befogenheter eller förkastas däri framställt yrkande, skall skattenämnden till denna del hänskjuta saken till länsrätten för behandling. Ärende som rör skatterättelse skall, såvitt möjligt, slutbehandlas inom sex månader efter den tidpunkt då skrivelse, innehållande yrkande på rättelse, eller besvär inkommit till skattebyrån.

82 a §

Har räknefel eller därmed jämförbart misstag inträffat vid debitering, skall skattebyrån rätta debiteringen. Rättelse till den skattskyldiges nackdel kan ske inom två år, räknat från början av det kalenderår som följer på det år under vilket debiteringen verkställts. Rättelse till den skattskyldiges fördel kan ske inom fem år efter det år under vilket den ordinarie beskattningen verkställts eller även senare, om den skattskyldige under de fem på verkställandet av den ordinarie beskattningen följande åren framställt skriftligt yrkande på rättelse av debiteringen. Yrkande på rättelse av debitering som rör skatterättelse, efterbeskattning eller beskattning som av rättsmedelsinstans återförvisats till skattenämnd för förnyat verkställande får dock utan hinder av den ovan angivna tiden framställas inom 60 dagar efter den dag då den skattskyldige fick del av beslutet. Görs rättelse av debitering till den skattskyldiges nackdel, skall han, såvitt möjligt, innan rättelse sker beredas tillfälle att bli hörd i saken.


93 §

Skattskyldig eller annan enligt 91 § till ändringssökande berättigad får, vare sig skatteanmärkning framställts eller inte, söka ändring genom besvär hos länsrätten i det län inom vilket den skattskyldiges hemkommun är belägen eller där han beskattats för personliga inkomster eller, om han inte har hemkommun i riket eller inte här beskattats för sina personliga inkomster, hos länsrätten i Nylands län. Har makar, på vilka tillämpas stadgandena angående makar i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, olika hemkommun, söks ändring hos länsrätten i det län inom vilket mannens hemkommun är belägen. Ändring i fastställandet av sammanslutnings inkomst och förmögenhet samt i dessas fördelning söks likväl hos länsrätten i det län inom vilket sammanslutningens hemkommun är belägen eller, om sammanslutningen inte har hemkommun i riket, hos länsrätten i Nylands län. Ändring skall sökas skriftligen och besvärsskriften inom besvärstiden tillställas skattebyrån. Har den skattskyldige beskattats i flera kommuner, kan ändring i samtliga beskattningar sökas genom en enda besvärsskrift.

Besvärstiden för den skattskyldige eller annan som enligt 91 § 1 mom. är berättigad att söka ändring är, till den del ändring sökts genom skatteanmärkning hos prövningsnämnden, 60 dagar räknat från den dag då prövningsnämndens meddelande om besvärstidens början anslogs på det sätt kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen, och i övrigt fem år räknat från början av det år som följer på det år under vilket den ordinarie beskattningen verkställdes. över beslut angående skatterättelse, rättelse av debitering, efterbeskattning eller beskattning som av rättsmedelsinstans återförvisats till skattenämnd för förnyat verkställande får dock besvär, utan hinder av den ovan angivna tiden, anföras inom 60 dagar efter den dag då den skattskyldige fick del av beslutet. Besvärstiden för ovan i 91 § 2 mom. nämnda myndigheter är i fråga om den ordinarie beskattningen 60 dagar, räknat från den dag då prövningsnämndens meddelande om besvärstidens början på ovan nämnt sätt anslogs, och i övriga ärenden 60 dagar, räknat från det beslutet fattades. Besvärstiden för beskattningsombudet och länsskatteverket bestäms enligt den skattskyldiges hemkommun samt besvärstiden för stats- och kommunalombuden enligt den kommun vid vars skattenämnd ombudet verkar. Besvärstiden för kommunstyrelsen bestäms enligt vederbörande kommun samt besvärstiden för församling och folkpensionsanstalten enligt den kommun i vilken kyrkoskatten och folkpensionspremien debiterats.

Vad i denna paragraf är stadgat skall tillämpas då ändring söks i skattedirektörs beslut med stöd av 89 § 2 mom.

93 a §

Skattebyrån skall, sedan av person som nämns i 91 § 1 mom. anförda besvär behandlats på sätt som avses i 82 eller 82 a §, på besvär av myndighet som nämns i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige samt på besvär av person som nämns i 91 § 1 mom. bereda stats- och kommunalombuden tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden och genmälen samt de handlingar som ligger till grund för beskattningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. Handlingarna skall åtföljas av utdrag ur protokollet över skattenämndens i 82 § avsedda sammanträde eller avskrift av skattebyråns i 82 a § avsedda beslut samt utdrag ur prövningsnämndens protokoll, om ärendet har behandlats i prövningsnämnden. Besvär över debitering skall åtföljas av utdrag ur skattelängden. Handlingarna skall därtill åtföljas av skattedirektörens utlåtande över besvären och utredning om besvärstidens början.

Har besvär anförts över beskattning som verkställts av länsskattenämnden, skall skattebyrån, efter att på besvär av person som nämns i 91 § 1 mom. ha berett kommunalombudet tillfälle att avge bemötande, utan dröjsmål tillställa länsskatteverket besvärsskriften jämte bemötande och de handlingar som ligger till grund för beskattningen. Handlingarna skall åtföljas av utdrag ur länsskattenämndens protokoll och utredning om besvärstidens början. Länsskatteverket skall, sedan av person som nämns i 91 § 1 mom. anförda besvär har behandlats i länsskattenämnden på sätt som avses i 82 §, på besvär av myndighet som nämns i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige och på besvär av person som nämns i 91 § 1 mom. beskattningsombudet samt vid behov, genom skattebyrån i vederbörande skattedistrikt, kommunalombudet tillfälle att avge bemötande och genmäle. Besvärsskriften jämte handlingarna, till vilka även skall fogas utlåtande av länsskattenämndens ordförande, skall utan dröjsmål tillställas länsrätten.

95 §

Har skattskyldig i två eller flera kommuner påförts statsskatt eller för samma inkomst kommunalskatt, kan ärendet underställas länsrättens behandling genom besvär även så, att skattedirektören för skattedistrikt där någon av beskattningarna verkställts eller vederbörande tjänsteman vid länsskatteverket eller länsrätten eller utmätningsman anmäler saken hos länsrätten. Bevis över att ärendet anhängiggjorts skall på begäran utfärdas till den skattskyldige.

112 §

Har skattskyldig i två eller flera kommuner påförts statsskatt eller för samma inkomst kommunalskatt och har frågan om hans rätta beskattningsort genom besvär hänskjutits till länsrätten för avgörande, är den skattskyldige eller annan för skatten ansvarig person berättigad att begära, att skattedirektören i skattedistrikt i vilket någon av beskattningarna verkställts skall förordna vilken av de nämnda skatterna som skall erläggas oberoende av att besvär anförts. Härvid skall den skatt som helt eller delvis betalts eller för vars erläggande förskott använts förordnas att i främsta rummet erläggas. Skattedirektören skall samtidigt förordna att tvångsindrivning av i annan kommun för samma inkomst eller förmögenhet påförda skatter skall uppskjutas, till dess länsrättens utslag angående besvären över beskattningsorten givits. Vid behov skall nya debetsedlar utskrivas, särskilt för den skatt som skall erläggas oberoende av att besvär anförts och särskilt för annan skatt. över ett i detta moment avsett beslut av skattedirektören får besvär inte anföras.

113 §

I ovan i 1 mom. avsedd, av skattedirektören verkställd debitering eller rättelse av debitering får den skattskyldige söka ändring inom 60 dagar efter den dag då han fick del av beslutet, och i 91 § 2 mom. nämnd myndighet inom 60 dagar från den dag då beslutet fattades. Angående besvär gäller eljest i tillämpliga delar vad som är stadgat i 93 och 93 a §§.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982.

Denna lag tillämpas på rättelseyrkanden och besvär som anförs den dag lagen träder i kraft eller senare. På besvär som före lagens ikraftträdande inkommit till skattebyrån för utlåtande och som där inlämnats kan stadgandena i denna lags 82 § 3 mom. och 93 a § tillämpas.

Är tiden för framställande av rättelseyrkande eller besvärstiden, enligt de stadganden som gällde före denna lags ikraftträdande, längre än den i denna lag stadgade motsvarande tiden, tillämpas på rättelseyrkande och besvär rörande beskattning som verkställts för sådant år, i fråga om vilket den ordinarie beskattningen avslutats före denna lags ikraftträdande, till denna del de stadganden som gällde före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 22/82
Statsutsk. bet. 14/82
Stora utsk. bet. 30/82

Helsingfors den 28 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.