375/1982

Given i Helsingfors den 21 maj 1982

Förordning om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81):

Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt
1 §

Uppgifter som ankommer på den lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) handhas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, angående vilken är stadgat i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

2 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt tillhandahåller social- och hälsovårdsministeriet uppgifter för statistiken över olycksfallsförsäkringsanstalternas verksamhet för varje verksamhetsår före utgången av den augusti månad som följer på verksamhetsåret. Uppgifterna lämnas på det sätt som ministeriet bestämmer.

3 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är skyldig att på anmodan lämna lantbruksföretagare uppgifter, som anstalten förfogar över, angående lantbruksföretagarens skyldighet att betala försäkringspremie och rätt att utfå ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Likaså är pensionsanstalten skyldig att på anmodan lämna person och sammanslutning som avses i 10 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare uppgifter av betydelse för det i sagda moment angivna ansvaret för försäkringspremie som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Lantbruksföretagares skyldighet att lämna uppgifter
4 §

Lantbruksföretagare är skyldig att på anmodan av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt tillhandahålla denna uppgifter av betydelse för bestämmandet av försäkringspremie som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Reglering av arbetsskadeersättningar
5 §

Angående regleringen av arbetsskadeersättningar till lantbruksföretagare gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat i 4―17 §§ förordningen angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar (850/48).

Vad i de i 1 mom. nämnda stadgandena är sagt om arbetsgivare gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar den som äger eller innehar lantbruksföretag.

Utredning av årsarbetsförtjänst
6 §

Utöver vad lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eventuellt kräver skall såsom utredning i enlighet med 12 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, på blankett som avses i 2 § 1 mom. förordningen om pension för lantbruksföretagare (667/69), meddelas omständigheter av betydelse för lantbruksföretagarens arbetsförtjänst under det sista året före arbetsskadans inträffande. Dessutom kan uppgifter om arbetsförtjänsten lämnas på basen av lantbruksföretagarens bokföring eller anteckningar som förs för beskattningen.

Redovisning av grundskyddsandelarna
7 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen senast den 15 december för det följande kalenderåret beloppen av de förskott i enlighet med 16 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare som staten, folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall betala.

Senast den 15 juni fastställer ministeriet för det föregående kalenderåret de i 1 mom. avsedda beloppen av statens, folkpensionsanstaltens och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andelar. Samtidigt justerar ministeriet förskottsraterna för årets senare hälft, om beloppen av de fastställda förskotten skulle avvika med minst två procent från beloppen av de i nämnda 1 mom. avsedda andelarna.

De förskott som skall betalas för november och december månader justeras dessutom senast den 15 oktober, om det fastställda eller, i händelse förskottet justerats, det justerade förskottet skulle avvika med minst en procent från beloppet av motsvarande andel.

8 §

Förskotten betalas i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppen betalas för januari och februari 12 procent per månad, för mars och april 4,6 procent per månad samt för de följande månaderna 8,35 procent per månad. Då förskottet enligt 7 § justeras, fördelas likväl den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna.

Förskotten skall stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande varje månad den första vardag då Postbanken utför betalningsuppdrag på postgirokonton.

Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år fastställd motsvarande andel beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som följer på andelens fastställande.

9 §

För ovan i 7 § avsedda åtgärder skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före den 20 i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som detta föreskriver.

Fastställande av blanketter för läkarutlåtanden
10 §

Läkare skall avge utlåtande om skada, sjukdom eller dödsfall som förorsakats av arbetsskada på blankett för vilken social- och hälsovårdsministeriet fastställt formuläret.

Ikraftträdande
11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de i 7 § 1 mom. avsedda förskottsbeloppen för år 1982 senast den 15 juli 1982.

Helsingfors den 21 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.