360/1982

Given i Helsingfors den 14 maj 1982

Lag om publicering av internationella överenskommelser

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Internationella överenskommelser, som Finland förbundit sig att iakttaga, skall publiceras i den fristående delen (fördragsserien) av Finlands författningssamling, om inte nedan i denna lag annorlunda stadgas.

2 §

Statsrådet kan bestämma att angående sådan internationell överenskommelse, som inte förutsätter riksdagens godkännande och som inte är av allmän betydelse, i fördragsserien endast publiceras ett tillkännagivande om hos vilken myndighet överenskommelsen finns till påseende för allmänheten och var den kan erhållas.

3 §

Sådan internationell överenskommelse, som för att bringas i kraft inte erfordrar utfärdande av särskild författning, publiceras inte i fördragsserien. Ministeriet för utrikesärendena kan likväl bestämma att angående överenskommelsen i fördragsserien publiceras ett meddelande, som innefattar i 2 § avsedda uppgifter, eller, om överenskommelsen är av allmän betydelse, att den publiceras i fördragsserien.

4 §

I fördragsserien publiceras även andra än i 3 § avsedda meddelanden om internationella överenskommelser och internationella relationer från ministeriet för utrikesärendena.

5 §

De internationella överenskommelserna publiceras i fördragsserien på finska och svenska samt, såvida ingetdera av dessa språk är överenskommelsens originalspråk, på åtminstone ett originalspråk.

Utan hinder av stadgandena i 1 mom. kan statsrådet av särskilda skäl bestämma att annan internationell överenskommelse än sådan som förutsätter riksdagens godkännande publiceras utan översättning till finska och svenska. I detta fall skall till den överenskommelse som publiceras fogas uppgift om hos vilken myndighet upplysningar om överenskommelsen på finska och svenska kan erhållas.

Publiceras angående internationell överenskommelse i fördragsserien enbart ett tillkännagivande eller ministeriets för utrikesärendena meddelande, skall däri ingå i 2 mom. avsedd uppgift.

6 §

Stadgandena i denna lag om internationella överenskommelser tillämpas även på beslut och bestämmelser som ansluter sig till överenskommelser eller som med stöd av dessa utfärdats av internationella organisationer och söm är bindande för Finland som stat.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 226/81
Grundlagsutsk. bet. 8/82
Stora utsk. bet. 16/82

Helsingfors den 14 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
för utrikesärendena Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.