313/1982

Given i Helsingfors den 30 april 1982

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 72 § 1 mom. 1 punkten och 105 § 1 mom. samt

fogas till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 29 december 1967 och den 31 december 1974 (615/67 och 1025/74), ett nytt 5 mom., till 35 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 31 december 1974 (1024/74 och 1025/74) och lag av den 23 december 1977 (1002/77), ett nytt 5 mom. och till 105 § ett nytt 3 mom. som följer:

33 §

Skattestyrelsen kan utfärda bestämmelser som begränsar den i 1 mom. stadgade skyldigheten att avge skattedeklaration.

35 §

Skattestyrelsen kan utfärda bestämmelser som begränsar den i 1 mom. stadgade skyldigheten att deklarera inkomster och tillgångar.

72 §

Vid verkställandet av beskattningen skall vederbörande myndighet, innan andra än naturliga avdrag och räntor på gäld samt index- och kursförluster avdrages, för envar inkomstkälla och förmögenhetsgrupp:

1) om anledning inte finns att som grund för beskattningen underkänna skattedeklarationen såsom sådan och de till skattemyndigheten direkt av den som erlagt betalningarna lämnade uppgifter om inkomster och tillgångar beträffande vilka deklarationsskyldigheten begränsats med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom., fastställa den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten i enlighet med skattedeklarationen, den skattskyldiges skattedeklarationer för tidigare år och de uppgifter som lämnats av dem som erlagt betalningarna (beskattning baserad på meddelade uppgifter);


105 §

För att skattskyldig skall få räkna i enlighet med lagen om förskottsuppbörd i förskott innehållna belopp såsom avkortning av den skatt och den folkpensionspremie som skall påföras honom skall han, om inte Skattestyrelsen bestämmer annat, till sin skattedeklaration foga sin skattebok och övriga erhållna innehållningsbevis.


I 103 § 1 mom. avsett förskott som överförts från främmande stat till Finland räknas såsom avkortning av skatt och folkpensionspremie som skall påföras här, i enlighet med vad Skattestyrelsen närmare bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1982.

Denna lag tillämpas första gången på beskattningen för år 1982.

Regeringens proposition 248/81
Statsutsk. bet. 12/82
Stora utsk. bet. 28/82

Helsingfors den 30 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.