307/1982

Given i Helsingfors den 30 april 1982

Lag om ändring av 3 och 59 §§ folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 och 59 § § folkpensionslagen av den 8 juni 1956,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i lag av den 29 december 1972 (956/72) och 59 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 4 juli 1963 och den 5 februari 1982 (427/63 och 103/82), som följer:

3 §

Försäkrad skall erlägga försäkringspremie i enlighet med vad nedan stadgas.

Arbetsgivare erlägger, i enlighet med vad därom särskilt stadgas, i arbetsgivares folkpensionsavgift 4,25 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av de normala avskrivningar som vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare som idkar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställd beskattning och som han gjort på anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar varit större än 200 000 mark och samtidigt minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner, är avgiftens storlek under det kalenderår som följer på den senast verkställda beskattningen likväl 4,75 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av dylik arbetsgivares ovan avsedda avskrivningar varit större än 200 000 mark och samtidigt Över 30 procent av de utbetalda lönernas belopp, är sagda avgift 5,25 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om fastställande av ovan i 2 mom. avsedd förhöjd avgift.

59 §

Pensionsanstaltens fonder utgörs av folkpensionsfonden och sjukförsäkringsfonden. Angående sjukförsäkringsfonden stadgas i sjukförsäkringslagen.

Folkpensionsfondens tillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst 1/10 av de sammanlagda årliga kostnaderna för folkpensionsförsäkringen. Om intäkterna av folkpensionsförsäkringen, i vilka även inräknas prestationer i enlighet med 62 § i denna lag, inte förslår härtill, betalas den bristande delen av statens medel.

Vid fastställande av statens andel inräknas i folkpensionsfondens tillgångar folkpensionsfondens kapital, med tillägg av pensionsförsäkringens andel av det belopp av ansvarsskulden som föranleds av pensionerna för pensionsanstaltens funktionärer och med avdrag av de intäkter av försäkringspremier och avgifter som i december bokförs såsom inkomster. I de sammanlagda årliga kostnaderna beaktas dock inte belopp som motsvarar förändring i ovan nämnda pensionsansvarsskuld.

Staten skall månatligen betala förskott på det sätt som närmare stadgas genom förordning.

Angående förvaltningen av medel som med stöd av sjukförsäkringslagen och i arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter inflyter till folkpensionsanstalten stadgas i sjukförsäkringslagen. Pensionsanstaltens tillgångar skall i bokslutet upptagas till högst gängse värde.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982, dock så att 59 § tillämpas först räknat från den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 39/82
Socialutsk. bet. 7/82
Stora utsk. bet. 34/82

Helsingfors den 30 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.